OTKS FORMA (TIK KRUIZAS)

STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS SU KELIONIŲ ORGANIZATORIUMI MSC CRUISES S.A., ATSTOVAUJANT KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTUI UAB „TravelDeals LT“

1. Ši forma yra privaloma kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui, teikiant ikisutartinę standartinę informaciją, kai turistas įsigyja organizuotą turistinę kelionę.
2. Kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo be formoje nurodytos ikisutartinės standartinės informacijos privalo turistui
suteikti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.748 straipsnio 1 dalyje.
3. Kai organizuotos turistinės kelionės sutartis sudaroma fiziškai dalyvaujant kelionių organizatoriui arba kelionių pardavimo agentui, žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija tiesiogiai pateikiama turistui popierine forma arba kitoje patvariojoje laikmenoje. Kai organizuotos turistinės kelionės sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija pateikiama kelionių organizatoriaus UAB „TravelDeals LT“ svetainėje www.makalius.lt.
3. Formoje pateikiama informacija atitinka 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB, I priedo A, B, C dalyse nurodytų formų turinį.

STANDARTINĖS INFORMACIJOS FORMA

Jums siūlomas turizmo paslaugų derinys yra organizuota turistinė kelionė, kaip ji yra apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302).

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisės aktuose numatytomis teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms. Kelionių organizatorius MSC CRUISES S.A. (registracijos vieta – 16 av. Eugene-Pittard, Geneva, Šveicarija) bus visiškai atsakingas už tinkamą visos organizuotos turistinės kelionės vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, kelionių organizatorius kelionių organizatorius MSC CRUISES S.A. turi reikiamą apsaugą, kad Jums būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai ir, kai transporto paslaugos yra įtrauktos į organizuotą turistinę kelionę, būtų užtikrintas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą) tuo atveju, jeigu kelionių organizatorius taptų nemokus.

Pagrindinės turistų teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:

 • Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.
 • Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į organizuotos turistinės kelionės sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų  suteiktos tinkamai.
 •  Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdamas susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.
 • Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs kelionių organizatoriui, tačiau dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.
 • Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:
 1. Padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų,kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);
 2. Tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje;
 3. Apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
 • Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę už organizuotą turistinę kelionę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam
  tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.
 • Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.
 • Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės
  kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.
 • Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.
 • Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.
 • Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.
 • Kelionių organizatorius MSC CRUISES S.A. pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdamas.

Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

PAPILDOMA INFORMACIJA PRIE IŠANKSTINĖS SUTARTIES INFORMACIJOS DĖL COVID-19 EKSTREMALIOS SITUACIJOS, SKIRTA „MSC CRUISES“ KRUIZAMS (GALIOJA IKI ATSKIRO PRANEŠIMO)

Dėl nepaprastosios Covid-19 padėties keleivių prašoma atidžiai perskaityti, susipažinti ir laikytis šių kruizo metu galiojančių saugumo priemonių, pradedant nuo išvykimo iki išlaipinimo:
Įlipant:
- Keleiviai prašomi dėvėti kaukę ir pakeliui iš namų į laivą pasiimti dezinfekavimo skystį.
- Kiekvienas užsiregistravęs keleivis kartu su bilietu gaus sveikatos klausimyną, kurį reikia užpildyti, pasirašyti ir įteikti krantinės medicinos personalui ne anksčiau kaip likus 6 valandoms iki įlaipinimo.
- Keleiviai, keliaujantys iš didelės rizikos šalių, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro gairėmis, privalės pasidaryti COVID-19 RT-PCR testą per 72 valandas prieš įlaipinimą. Testo rezultatai bus reikalingi įlipant, o jei testas bus teigiamas, įlaipinimas bus uždraustas dėl saugumo. Jei įlaipinimo uostas yra Italijoje, antigeno arba molekulinis COVID- 19 tyrimas turi būti atliekamas per 48 valandas prieš įlipant į laivą.
- Siekiant sumažinti masinių susibūrimų riziką, keleiviai privalo atvykti į prieplauką pagal kruizo biliete nurodytą tvarkaraštį.
- Prieš įlipant į laivą ir kiekvieną kartą įlipant po ekskursijos krante, keleiviams turi būti tikrinama temperatūra. Jei temperatūra bus lygi arba didesnė nei 37,5°C / 99.5 F° įlaipinimas bus uždraustas dėl saugumo.
- Jei medicinos personalas manys, kad tai yra būtina, keleiviai gali būti toliau testuojami ir. mediciniškai tikrinami, kol jiems bus leidžiama įlipti į laivą.
Kruizo metu:
- Keleiviams kasdien turi būti tikrinama temperatūra ir (arba) imamasi bet kokių kitų sveikatos ir saugos priemonių, kurias Bendrovė, laivo gydytojas ar kapitonas laiko tinkamomis.
- Viso kruizo metu bus galima nemokamai pasitikrinti visus su COVID-19 susijusius simptomus.
- Keleiviai privalo laikytis Bendrovės nustatytų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas socialinis atstumas tarp keleivių - taip pat tarp keleivių ir įgulos - visose viešose erdvėse, laikantis Valdžios nurodymų.
- Keleiviai privalo ne tik išlaikyti socialinį atstumą, bet ir, jei laive esančiuose ženkluose nenurodyta kitaip, bet kurioje viešoje patalpoje visada privalo dėvėti veido kaukes, išskyrus sėdint baruose ir restoranuose. Esant lauke, veido kaukė yra privaloma tik tada, kai neišeina išlaikyti saugaus atstumo, nebent laive esantys ženklai nurodytų kitaip.
- Visa pramoginė veikla turi būti organizuojama pagal specialius protokolus, kurių reikia laikytis laive, įskaitant, bet neapsiribojant, medžiagų valymą ir dezinfekavimą, dalyvių skaičiaus ribojimą, socialinio atstumo laikymąsi, veido kaukės dėvėjimą.
- Laive teikiamoms paslaugoms gali būti taikomi pakeitimai, pagrįsti vietinėmis taisyklėmis ar kitais apribojimais, kurie buvo priimti arba nurodyti COVID-19 situacijai.
- Siekiant apsaugoti keleivių sveikatą, sumažinti užsikrėtimo riziką krante ir įsitikinti, kad visi keleivio kelionės aspektai ekskursijos metu visiškai atitinka laive esančius sveikatos ir higienos standartus, išlipti iš laivo įplaukimo į uostą metu leidžiama tik dėl „MSC Cruises“ organizuojamos pakrantės ekskursijos. Bendrovė pasilieka teisę neįleisti į laivą keleivių, kurie savarankiškai išlipo iš laivo.
Draudimo apsauga:
- Kiekvienas keleivis privalo turėti draudimo polisą, apimantį laikotarpį nuo to laiko, kai Atostogų Paketas bus patvirtintas, iki Atostogų Paketo galiojimo pabaigos, su Covid-19 susijusią riziką, pvz., Atostogų Paketo atšaukimą, repatriacijos išlaidas, karantiną, medicininę pagalbą ir išlaidas, hospitalizavimą.

OTKS formos originalas (anglų kalba)

Prašome užpildyti privalomus laukus!
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
Galite susisiekti el. paštu: labas@makalius.lt