Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos kruizams

Organizuotos turistinės kelionės sutarties (toliau tekste – sutartis) sąlygos taikomos UAB „TravelDeals LT“/Makalius.lt (toliau – kelionių organizatorius) organizuotoms autobusinėms kelionėms („Makaliaus kelionės autobusu“), kelionėms lėktuvu ir egzotinėms kelionėms („Makaliaus egzotika“), kruizinėms kelionėms. Kelionėse lėktuvu ir egzotinėse bei kruizinėse kelionėse vežimo oru paslauga vykdoma reguliariaisiais skrydžiais.

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. 1. Kelionių organizatorius įsipareigojimai:

1. 1. 1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Katalogas arba/ir kita kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie kelionę ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.
1. 1. 2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:

a. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
b. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
c. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.
Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 40 turistų. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo internetiniame puslapyje www.makalius.lt ir/ar sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis. Minimalus turistų skaičius kelionėms lėktuvu ir egzotinėms kelionėms nurodomas užsakomos kelionės aprašyme internetiniame puslapyje www.makalius.lt ir/ar sutarties prieduose. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.

1. 1. 3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat
įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt.
1. 1. 4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią
informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
1. 1. 5. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt.
1. 1. 6. Suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir/ar kelionių pardavimo agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu
vaiko buvimo vietoje.
Ši informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt.
1. 1. 7. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius puslapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt.
1. 1. 8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jeigu turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu informuojant turistą apie kelionių organizatoriaus siūlomas ir organizuojamas
keliones.
1. 1. 9. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės
metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

1. 1. 9. 1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios
institucijas ir konsulinę pagalbą;
1. 1. 9. 2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
1. 1. 9. 3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
1. 1. 10. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
1. 1. 11. Kelionių organizatorius turi teisę laikotarpiu nuo turisto užsakymo iki kelionės pradžios skelbti kelionių pardavimo akcijas, kurių metu turisto įsigyta kelionė gali būti parduodama už žemesnę kainą. Paskelbus kelionių pardavimo akciją skirtumas tarp už turisto kelionę sumokėtos kelionės kainos ir sumažintos kelionės kainos turistui negrąžinamas.

1. 2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1. 2. 1. Laiku sumokėti už kelionę. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už kelionę tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Turistas, pervesdamas pinigus į kelionių organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti šios sutarties numerį, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už kelionę tvarkos. Sutartyje nurodoma bendra kelionės kaina (įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomos įmokos, rinkliavos ir kt. išlaidos) visiems sutartyje nurodytiems turistams. Į kelionės kainą neįskaičiuota paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, kurių įsigijimu privalo pasirūpinti pats turistas, kurorto mokestis, mokamas atvykus į viešbutį, bilietai į mokamus objektus ir/ar kiti sutartyje nurodyti papildomi mokesčiai.
1. 2. 2. Laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį.
1. 2. 3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Turistui neatvykus kelionių vadovo, kelionių organizatoriaus atstovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 15 (penkiolika) minučių nuo nurodyto laiko. Turistui neatvykus, ekskursija pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos.
1. 2. 4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.
1. 2. 5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1. 2. 6. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.
1. 2. 7. Vykstant kelionei autobusu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti ir nevaikščioti autobuso salone autobusui važiuojant.
1. 2. 8. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad turisto turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pvz. nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti seife).
1. 2. 9. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2. 1. Turisto teisė nutraukti sutartį:

2. 1. 1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje.
2. 1. 1. 1. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios (išskyrus sutarties 2.1.1.2 ir 2.1.1.3 punktuose nurodytas išimtis)

Sutarties nutraukimo laikas Nuostoliai dėl turisto atsisakymo procentais *
31 ir daugiau dienų iki išvykimo avansas
Likus 32 ir mažiau dienų iki išvykimo 100 % kelionės kainos

2. 1. 1. 2. Turistui nutraukus sutartį dėl kelionės lėktuvu, egzotinės, kruizinės kelionės ir/ar apgyvendinimo paslaugų viešbutyje, kai šios paslaugos parduodamos taikant tiesioginių paslaugų teikėjų akcijas/pasiūlymus/nuolaidas sutarties nutraukimo mokesčio dydis yra lygus 100 %
kelionės kainos.
2. 1. 1. 3. Turistui nutraukus sutartį dėl kelionės lėktuvu, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, avansas nėra grąžinamas.
Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme ir/ar vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.
2. 1. 2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais
atvejais:

2. 1. 2. 1. Jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

 1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet
  kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
 2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto
  reikalavimų;
 3. Kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais
  pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį;

2. 1. 2. 2. Jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;
2. 1. 2. 3. Jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

2. 1. 3. Esant turisto prašymui, kelionės datos ir/ar kelionės krypties pakeitimo galimybė svarstoma atskirai kiekvienu atveju, likus ne mažiau kaip 14 dienų iki išvykimo. Jeigu kelionių organizatorius neturi galimybės pakeisti kelionės datą ir/ar kelionės kryptį ir turistas nutraukia sutartį, taikomas šios sutarties 2.1.1 punktas.
2. 1. 4. Jeigu kelionę įsigijo du turistai ir iki kelionės pradžios sutartį nutraukia vienas iš sutartyje nurodytų turistų, antrasis turistas, kuris keliaus vienas, privalo dar prieš išvykimą sumokėti papildomą mokestį už vienvietį kambarį.

2. 2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:

2. 2. 1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.
2. 2. 2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

 1. Kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;
 2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

2. 3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. Ši sąlyga netaikoma sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis (CK 6.22810 straipsnio 2 dalies 12 punktas).

3. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS

3. 1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

 1. Turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
 2. Su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
 3. Su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

3. 2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
3. 3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
3. 4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

 1. Sumažėjus sutarties 3.1 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
 2. Dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis
  vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
 3. Kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta
  sutartyje;
 4.  Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų
  arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
 5. Jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių
  organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

3. 5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

4. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

4. 1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties
sąlygas, kuomet:

 1. Pakeitimai nėra esminiai;
 2. Kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.

4. 2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:

 1.  Siūlomus sutarties pakeitimus;
 2.  Protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
 3. Pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
 4. Alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.

4. 3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
4. 4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
4. 5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

5. 1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki kelionės pradžios.
5. 2. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
5. 3. Jeigu turistas įsigijo kelionę lėktuvu, kruizinę ar egzotinę kelionę, vykdomą reguliariuoju skrydžiu, ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti skrydį vykdančio oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės, kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal skrydį vykdančio oro vežėjo bendrovės taisykles).
5. 4. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
5. 5. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), apie tai nurodoma sutartyje.

6. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

6. 1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė
nenugalimos jėgos aplinkybės.
6. 2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.9. punkte.
6. 3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
6. 4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
6. 5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
6. 6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos Civilinio kodekso 6.7541 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.
6. 7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
6. 8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
6. 9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
6. 10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
6. 11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
6. 12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
6. 13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
6. 14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

 1. Jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
 2. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;
 3. Kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

6. 15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

 1. turisto kaltės;
 2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
 3. nenugalimos jėgos.

6. 16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
6. 18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
6. 19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7. 1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius, UAB „TravelDeals LT“, į.k. 302583106, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, biuro adresas Ukmergės g. 124, Vilnius, tel. +370 678 00055, el. paštas privatumas@makalius.lt. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu; tiesioginės rinkodaros tikslu (tik gavus turisto sutikimą). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a), b) punktai.
7. 2. Sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, pilietybę, telefono numerį, asmens tapatybės kortelės (paso) numerį, išdavimo datą ir vietą, elektroninio pašto adresą, mokėjimo kortelių duomenis, kelionės dokumento numerį ir datą, kelionės maršrutą; IP adresą, turisto identifikatorių, kurį užsakymo sistema priskiria turistui (jei kelionė įsigyjama internetiniame puslapyje www.makalius.lt). Tiesioginės rinkodaros tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą.
7. 3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:

 1.  Gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
 3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
 4.  reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 6.  teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
 8.  reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

7. 4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius LT-09310, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.
7. 5. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini sutarties
7.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, gali būti perduoti kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, tame tarpe tretiesiems asmenims, su kuriais kelionių organizatorius bendradarbiauja ir/ar kurių paslaugomis naudojasi Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
7. 6. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
7. 7. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir/ar kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius.
7. 8. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.makalius.lt.

8. BENDROSIOS SĄLYGOS

8. 1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
8. 2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.
8. 3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
8. 4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pvz. nepasirašytą, paduotą neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų pagrindžiančių įrodymų ar kt.), kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į turistą su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas kelionių organizatoriaus rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.
8. 5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
8. 6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
8. 7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
8. 8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
8. 9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.
8. 10. Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam kruizui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl konkretaus kruizo, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
8. 11. Šios sutarties sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šiomis sutarties sąlygomis ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šias sutarties sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Šalys suprato šią sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė ir pasirašė aukščiau nurodytą dieną.
8.12. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį gavo informaciją, jog dėl galiojančių saugumo reikalavimų. Į šią kelionę kviečiame vykti tik pilnai pagal vakcinacijos schemą paskiepytus keliautojus, turinčius tai patvirtinantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą bei kitą COVID saugumo reikalavimų informaciją, skelbiamą: https://urm.lt/covid19, https://reopen.europa.eu/lt, https://www.iatatravelcentre.com/world.php; https://www.makalius.lt/saugumo-reikalavimai-keliaujantiems/. Turistas patvirtina, kad supranta, jog reikalavimai gali keistis ir pats atsako už galiojančių saugumo reikalavimų laikymąsi ir supranta savo finansinę riziką, galinčią atsirasti dėl su COVID susijusių ribojimų, draudimų kryptyje ar grįžtant į Lietuvą.
8. 13. Turistas taip pat patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį, gavo visą informaciją apie kelionę ir/ar gavo nuorodą į kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.makalius.lt, kur tokia informacija yra pateikiama. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga.

MSC Cruise S.A. rezervacijos sąlygos

Galioja tiek, kiek neaptarta pagrindinėje turizmo paslaugų teikimo sutartyje:

Naujausias užsakymo sąlygas anglų kalba galite rasti: https://www.msccruises.com/en-gl/Corporate-Terms-Conditions.aspx Šios kelionės užsakymo taisyklės ir sąlygos yra taikomos jūsų kelionei laivu. Prašome jas atidžiai perskaityti, nes jos Jums bus privalomos. Pasikeitus Bendrosioms užsakymo sąlygoms po sutarties sudarymo, aktuali redakcija bus paskelbta MSC Cruises S.A. interneto svetainėje https://www.msccruises.com/en-gl/Corporate-Terms-Conditions.aspx

Visus atostogų paketus, pateiktus Bendrovės brošiūroje ir (arba) Oficialiajame tinklalapyje, siūlo ir parduoda bendrovė MSC Cruises S.A, toliau vadinama „Bendrovė“.

Išdėstant toliau išvardintas sąlygas, žemiau pateikiamos sąvokos turi šią reikšmę:
„Užsakymas“ reiškia veiksmus, kurių imasi keleivis, kad sudarytų sutartį su Bendrove.
„Užsakymo sąlygos ir taisyklės“ – tai sąlygos, taisyklės ir informacija, kuri pateikiama atitinkamame Bendrovės informaciniame buklete, Oficialiajame tinklalapyje ir / ar kitoje informacijoje, kuri nustato su Bendrove sudarytos sutarties specialiąsias sąlygas.
„Vežėjas“ – tai subjektas, kuris įsipareigojo vežti keleivį iš vienos vietos į kitą, kaip nurodyta kruizinio bilieto, oro linijų bilieto ar kito bilieto, išduoto bet kokiam kitam taikomam transportui, atžvilgiu ir todėl tokiuose dokumentuose yra nurodytas kaip "vežėjas" .
„Bendrovė“ reiškia "MSC Cruises S.A.", kurios registruotas adresas yra 16, Eugene Pittard, CH- 1206 Ženeva, Šveicarija, kuri organizuoja atostogų paketus ir parduoda arba siūlo jas parduoti tiesiogiai arba per pardavimo tarpininkus.
„Pervežimo sąlygos“ – sąlygos, kuriomis vežėjas teikia vežimą oru, keliais ar jūra. Vežimo sąlygos gali būti susijusios su vežėjo šalies įstatymų ir (arba) tarptautinių konvencijų nuostatomis, kurios gali apriboti ar atmesti vežėjo atsakomybę. Keleiviams pareikalavus jie gali gauti bet kurio Vežėjo pervežimo sąlygų kopijas.
„Sutartis“ – tai Bendrovės ir Keleivio sudaryta sutartis, susijusi su atitinkamu Atostogų paketu, kuri patvirtinama išduodant sąskaitą faktūrą, kurią Bendrovė arba jo pardavimo agentas išsiunčia keleiviui.
„Kruizas“ – tai vežimas jūra ir buvimas MSC Cruises laive (kaip nurodyta atitinkamos Bendrovės buklete, Oficialiajame tinklalapyje arba kituose Bendrovei ar jos vardu pagamintuose dokumentuose), kuris, jei jis nėra įsigytas kartu su papildomomis paslaugomis prieš arba po kruizo – gali būti laikomas atostogų paketu.
„Keleivis su negalia“ arba „Keleivis su judėjimo sutrikimu“ bet kuris Keleivis, kurio dėl bet kokios fizinės negalios (juslinės ar judėjimo sutrikimo, nuolatinės ar laikinos), intelekto ar psichinės negalios ar sutrikimų, ar dėl bet kurios kitos negalios ar sutrikimo priežasčių arba dėl
amžiaus, mobilumas naudojant transporto priemones yra sumažintas ir reikalauja atitinkamo dėmesio ir pritaikymo prie jo konkrečių poreikių visiems keleiviams teikiamoms paslaugoms.
„Force Majeure“ reiškia bet kokį nenumatytą ir nenuspėjamą įvykį, kurio bendrovė nekontroliuoja, įskaitant stichines nelaimes (pvz., Potvynius, žemės drebėjimus, audras, uraganus ar kitas stichines nelaimes), karą, invaziją, užsienio priešų veiksmus, karo veiksmus (nepriklausomai nuo to, ar paskelbtas karas), pilietinis karas, sukilimas, revoliucija, teroristinė veikla, riaušės, pilietiniai neramumai, pramoniniai ginčai, gamtos ir branduolinės katastrofos, gaisrai, epidemijos, pavojus sveikatai, nacionalizacija, vyriausybė sankcijos, užblokavimas, embargo, darbo ginčas, streikas, elektros energijos ar telefono ryšio paslaugų gedimas, nutrūkimas ir (arba) bet kokios nenumatytos techninės transporto problemos, įskaitant pakeitimus, susijusius su skrydžių tvarkaraščių pakeitimu, skrydžių atšaukimu ar pakeitimu, uždarais ar perpildytais oro uostais ar uostais.
„Combined Tour“ – tai dviejų ar daugiau Kruizų, kuriuos iš anksto parengė Bendrovė, derinys ir siūlo parduoti kaip vieną atostogų paketą. „Combined Tour“ visada laikoma vienkartine ir nedaloma atostogų paslauga. Visos sąlygos ir nuorodos taikomos Kruizams ar Atostogų paketams apima ir yra vienodai taikomos Combined Tour paketams, jei nenurodyta kitaip. Nuorodos į kainą yra nuorodos į bendrą Combined Tour kainą.
„Atostogų paketas“ – tai kruizas, kuris yra arba nėra derinamas su skrydžiu (-ais) ir (arba) bet kokiu išankstine ir (arba) pokruizine apgyvendinimo paslauga. Į jį neįeina ekskursijos ant kranto arba pervežimo paslaugos, kurios nėra įtrauktos į atostogų paketo kainą.
„Oficiali svetainė“ reiškia susijusių interneto puslapių, dokumentų ir hiperteksto nuorodų rinkinį, pateiktą iš interneto domeno www.msccruises.com.
„Keleivis “ reiškia kiekvieną asmenį, įskaitant nepilnamečius, nurodytus Užsakymo patvirtinime arba sąskaitoje faktūroje arba bendrovės išduotame biliete.
„Pardavimo agentas“ – tai asmuo ar kelionių agentūra, kuri parduoda arba siūlo parduoti Bendrovės sudarytą Atostogų paketą savo ar Bendrovės vardu.
„Ekskursija krante“ reiškia bet kokią ekskursiją, kelionę ar veiklą krante, kuri nėra įtraukta į atostogų paketo kainą ir kurią bendrovė siūlo parduoti savo laivuose.
„Pasaulio kruizas“ – tai kelionė po pasaulį, iš anksto parengta bendrovės, ir siūloma parduoti kaip vienas atostogų paketas. Pasaulio kruizas visada laikomas vientisa ir nedaloma atostogų paketo paslauga. Visos sąlygos taikomos Kruizams ar Atostogų paketams apima ir yra vienodai taikoma „Pasaulio kruizas“ paketams, jei nenurodyta kitaip. Nuorodos į kainą yra nuorodos į bendrą „Pasaulio Kruizas“ kainą.

1. Kelionės užsakymo tvarka ir avansas

1.1. Norėdamas užsakyti kelionę, Keleivis turi susisiekti su Bendrove arba vienu iš Bendrovės įgaliotų prekybos agentų ar atstovų.
1.2. Užsakydamas kruizą ar atostogų paketą, užsakantis asmuo patvirtina ir sutinka, kad visi Užsakovo prašyme ir sąskaitoje nurodyti asmenys sutiko laikytis „Bendrųjų "MSC CRUISES" (MSC Cruises S.A.) užsakymų sąlygų“ ir kad jis/ji turi įgaliojimus priimti sąlygas visų užsakymo prašyme nurodytų asmenų vardu.
1.3. Keleivis privalo sumokėti 20 proc. už kiekvieną asmenį (Europos kruizams) ir 20 proc. už kiekvieną asmenį (už Europos ribų) avansą už užsakymą.  „Pasaulio kruizo“ atveju negrąžinamas avansas lygus 15% paketo kainos ir turi būti sumokėtas per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.
1.4. Kelionė laikoma užsakyta, ir sutartis įsigalioja tik tada, kai Bendrovė priimą užsakymą, išsiųsdama patvirtinimą su sąskaita keleiviui arba keleivio pardavimo agentui.

2. Sutartis

2.1. Dėl galimybės užsakyti bet kurią kruizinę kelionę keleivis yra informuojamas užsakymo metu. Sutartis nesudaroma tol, kol keleivis nesumoka avanso arba visos sumos (pagal Užsakymo sąlygas), ir Keleiviui nepateikiama patvirtinimo sąskaita.
2.2. Visą kelionės sumą būtina sumokėti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki išvykimo. Pasaulio kruizo 2024 ir 2025 kelionės sumą būtina sumokėti ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki išvykimo.
2.3. Jei kelionės užsakymas pateikiamas likus 29 ar mažiau dienų iki išvykimo, visas mokėjimas turi būti atliktas užsakymo metu.
2.4. Jei bet kuris Keleivis likus 30 dienų iki išvykimo negali sumokėti keliones sumos likučio, Bendrovė turi teisę atšaukti rezervaciją be įspėjimo ir imti atšaukimo mokesčius pagal 13 Užsakymo sąlygų straipsnį, neatsižvelgiant į tai ar atostogų paketas yra perparduotas kitam keleiviui, ar ne.

3. Kainos ir kainos garantija

3.1. Sutartyje nurodyta kelionės kaina negali būti keičiama vėliau nei 20 dienų iki išvykimo arba bendrovei gavus visą sumokėtą kelionės kainą.
3.2. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti sutarties kainą, išskyrus 3.1 punkte nurodytus atvejus, esant kuriems leidžiama pakeisti tik:

a) vežimo oru išlaidas;
b) laivo kuro kaštus;
c) mokesčius ar rinkliavas, pavyzdžiui, įlaipinimo į laivą ar išlaipinimo mokesčius uostuose ar oro uostuose;
d) su atostogų paketu susijusius valiutų keitimo kursus.

Kaina gali būti didinama arba mažinama. Dėl dalies a) bet koks atostogų paketo kainos skirtumas bus lygus papildomai aviakompanijos sumai. Dėl b) punkto bet koks atostogų paketo kainos skirtumas bus lygus 0,33% „Kruizo“ kainos, priklausomai nuo to, kiek dolerių pakyla kuro kaina už vieną barelį (NYMEX indeksas). Dėl dalies c) bet koks atostogų paketo kainos skirtumas bus lygus visai mokesčių sumai.
3.3. Jei atostogų paketo kainos padidėjimas sudaro daugiau kaip 8% bendros atostogų paketo kainos užsakymo metu, Keleivis turės teisę atšaukti sutartį, visiškai grąžinant atostogų paketo kainą, neviršijant ribų ir sumos, kurią Keleivis faktiškai sumokėjo atšaukimo metu. Į šią grąžintiną sumą neįtraukiamos mokėtos draudimo įmokos, kurios visais atvejais nėra grąžinamos.
3.4. Norėdamas pasinaudoti teise atšaukti kelionę, Keleivis privalo raštu informuoti Bendrovę per 3 dienas nuo pranešimo apie kainos pakilimą gavimo.

4. Draudimas

4.1. Bendrovė rekomenduoja, kad kiekvienas Keleivis turėtų tinkamą draudimo polisą, kuris padengtų atostogų paketo atšaukimą, medicininę pagalbą ir išlaidas, bagažo praradimą ir (arba) žalą nuo sutarties patvirtinimo iki kruizo pabaigos arba lygiavertį draudimo polisą.

5. Pasai ir vizos

5.1. Keleiviai privalo turėti galiojantį pasą visą atostogų paketo laiką, o jo galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo grįžimo datos. Kai kurios šalys reikalauja elektroniniu būdu skaitomo ir skaitmeninę nuotrauką turinčių pasų, ypač Rusijoje ir JAV.

5.2. Bendrovė nėra atsakinga už vizų įsigijimą, tai yra kiekvieno keleivio atsakomybė. Keleivio pareiga patikrinti, ar jo pasas, vizos ar kiti kelionės dokumentai yra priimami šalyse, kurios yra įtrauktos į atostogų paketą. Keleiviams primygtinai rekomenduojama patikrinti visus teisinius, vizų, imigracijos, muitinės ir sveikatos reikalavimus reikalingus keliaujant į užsienį ir įvairius uostus.

5.3. Jaunesni nei 18 metų keleiviai (arba 21 metų JAV keleiviai arba keleiviai įlaipinami iš JAV uosto) turi keliauti lydimi tėvų arba teisėto globėjo. Jeigu vienas iš keliaujančio nepilnamečio tėvų neplaukia, pasirašytas įgaliojimas – surašytas pagal šalies, kurioje gyvena nepilnametis, įstatymus – turi būti pateiktas iš nesančiojo tėvo užsakymo metu, kur nurodomas leidimas nepilnamečiui keliauti.

5.4. Jeigu nepilnametis keliauja su Keleiviais, kurie nėra jo tėvai ar teisėti globėjai, Bendrovė užsakymo metu reikalaus pateikti tėvų arba teisėtų globėjų pasirašytą dokumentą leidžiantį nepilnamečiui keliauti su lydinčiu asmeniu arba paskirtu asmeniu remiantis Bendrovės politika.

6. Sveikata ir tinkamumas kelionei

6.1. Keleivių saugumas bendrovei yra labai svarbus, todėl visi keleiviai privalo garantuoti, kad jie gali keliauti laivu ir/arba lėktuvu, t.y. kad jų elgesys ir būklė nekels grėsmės laivo ir/arba lėktuvo saugumui, kelionės patogumui ir kitiems keleiviams ir kad jie gali būti saugiai gabenami laikantis galiojančių saugos reikalavimų, nustatytų pagal tarptautinius ES ar nacionalinius įstatymus.
6.2. Bet kuris Keleivis, kurio sveikatos būklė, atsižvelgiant į laivo maršrutą, gali turėti įtakos jų galimybei keliauti, privalo informuoti Bendrovę užsakymo metu ir prieš užsakymą pateikti gydytojo išduotą pažymą.
6.3. Bendrovė ir (arba) Vežėjai turi teisę savo nuožiūra reikalauti, kad Keleivis pateiktų sveikatos pažymėjimus, patvirtinančius jų sveikatos būklės tinkamumą keliauti.
6.4. Besilaukiančios moterys prieš kelionę turi pasikonsultuoti su gydytoju ir bei bet kuriuo nėštumo etapu gauti gydytojo medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad yra tinkamos būklės keliauti į laivu, atsižvelgiant į konkretų maršrutą.
6.5. Kruiziniuose laivuose bendrovė ir/arba vežėjas neturi gimdymui priimti tinkamų medicininių įrengimų. Bendrovė negali priimti kelionės užsakymo arba vežti keleivės, kurios nėštumas kruizo pabaigoje būtų 24 arba daugiau savaičių.
6.6. Bendrovė sau pasilieka išskirtinę teisę atsisakyti įlaipinti bet kurią besilaukiančią keleivę, kurios nėštumas yra stipriai pažengęs arba kuri nepateikia gydytojo patvirtinimo pagal 6.4 punktą. Bendrovė nėra atsakinga už tokį atsisakymą vežti.
6.7. Keleivei, kuri nežinojo ar pagrįstai negalėjo žinoti, kad užsakymo metu ji buvo nėščia, laikantis 6.5 punkte pateiktos sąlygos, bendrovė pasiūlo kito kruizo pasirinkimą iš Bendrovės informacinio bukleto ir (arba) iš oficialios svetainės, atitinkančio aukščiau minėtas sąlygas ir kokybę, jei toks pasiūlymas yra; arba pasiūlo atšaukti Kruizo rezervaciją ir gauti visą sumokėtą kainą už užsakymą, jei apie tokį atšaukimą pranešama nedelsiant, kai tik toks keleivis sužino apie savo būklę. Grąžinamoji išmoka neapims sumokėtų draudimo įmokų, kurios visais atvejais nebus grąžinamos.
6.8. Jei vežėjui, kapitonui ar laivo gydytojui atrodo, kad Keleivis yra dėl bet kokios priežasties netinkamas keliauti laivu, gali pakenkti saugumui, jam gali būti neleista išlipti bet kuriame uoste ar vežėjui pavedama atsakomybė už keleivio prižiūrą, pagalbą ir keleivio grąžinimą į tėvynę, kapitonas turi teisę atsisakyti įlaipinti keleivį bet kuriame uoste arba išlaipinti šį keleivio bet kuriame uoste arba perkelti keleivį į kitą krantinę arba kajutę. Gydytojas laive turi teisę teikti pirmąją pagalbą ir skirti vaistus, gydymą ar terapiją ir (arba) paguldyti ir (arba) karantinuoti Keleivį laivo ligoninėje ar kitoje panašioje įstaigoje, jei gydytojas mano, kad tokia priemonė yra būtina, ir jį palaiko kapitonas. Jei Keleivis atsisako priimti jam skirtą gydymą, to pasekmė gali būti keleivio iššlapinimas bet kuriame uoste, jei reikia įsikišus vietos policijai arba kitoms kompetentingoms institucijoms ir šiuo atveju nei bendrovė, nei vežėjas nėra atsakingi už keleivio nuostolius, išlaidas ar kompensavimą keleiviui.
6.9. Jei keleivis yra laikomas netinkamu keliauti ir atsisakoma jį įlaipinti, nei bendrovė, nei vežėjas nebeturi įsipareigojimų keleivio atžvilgiu.

7. Keleiviai su negalia ir keleiviai su judėjimo sutrikimu

7.1. Bendrovė ir vežėjai visuomet teikia pirmenybę keleivių komfortui ir saugumui, todėl, norint tai užtikrinti, Keleiviui užsakant kelionę prašoma kuo išsamiau išdėstyti toliau nurodytą informaciją, kad bendrovė ir vežėjas galėtų įvertinti savo galimybes plukdyti keleivį saugiai ir atsižvelgiant į visus klausimus, susijusius su kruizinio laivo, uosto infrastruktūra ir įrengimu, įskaitant uosto terminalus, dėl kurių gali būti neįmanoma įlaipinti, išlaipinti ar vežti Keleivio ir kurie gali turėti įtakos Keleivio saugumui ir patogumui.
7.2. Keleivio prašoma pateikti išsamią informaciją Užsakymo metu, jei keleivis:

a) sunkiai vaikšto, turi negalią arba judėjimo sutrikimą;
b) privalo gyventi specialioje neįgaliesiems pritaikytoje kajutėje (tai reikia žinoti dėl riboto kajučių skaičius). Jei tik įmanoma, Bendrovė norėtų, apgyvendinti keleivį taip, kad jam būtų patogu ir saugu viso Kruizo metu;
c) turi specialių poreikių dėl sėdėjimo vietos/laiko maitinimų metu;
d) turi į laivą įsinešti bet kokią medicininę įrangą;
e) turi į laivą vestis pripažintą šunį vedlį (atkreipkite dėmesį, kad šunims vedliams taikomi nacionaliniai teisės aktai).

7.3. Jei Bendrovė ir (arba) Vežėjas mano, kad tai būtina neįgalaus/judėjimo sutrikimą turinčio asmens saugumui ir komfortui ir tam kad asmuo galėtų pilnai mėgautis kelionės patogumais ir teikiamomis paslaugomis, bendrovė ar vežėjas gali pareikalauti, kad neįgalus keleivis būtų lydimas kito asmens. Šis reikalavimas bus grindžiamas tik Bendrovės ir (arba) Vežėjo keleivio poreikių vertinimu turint omenyje saugumą ir gali skirtis įvairiuose laivuose ir/ar atsižvelgiant į maršrutą. Keleiviai su neįgaliųjų vežimėliais, yra prašomi pasirūpinti standartinio dydžio sulankstomu neįgaliojo vežimėliu, kuriuo naudosis viso kruizo metu, šių keleivių taip pat gali būti prašoma keliauti kartu su lydinčiu asmeniu galinčiu jam tinkamai pagelbėti.
7.4. Jei keleivis yra ypatingos būklės, neįgalumo ar riboto judėjimo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba ar priežiūra, tokia asmeninė pagalba ar priežiūra turi būti organizuojama ir apmokama paties keleivio. Laive nėra galimybės suteikti pagalbinio kvėpavimo, asmeninės rūpybos ar priežiūros paslaugų ar kitos formos pagalbos fizinei, psichinei ar kitai būklei.
7.5. Jei, atidžiai įvertomiso keleivio specifinius poreikius ir reikalavimus, bendrovė ir (arba) vežėjas prieina išvadą, kad Keleivis negali būti saugiai ir laikantis taikomų saugos reikalavimų plukdomas, bendrovė gali atsisakyti priimti užsakymą arba atsisakyti įlaipinti neįgalų keleivį ar keleivį su invalidumu dėl saugumo.
7.6. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti vežti bet kurį Keleivį, kuris pateikia nepilną informaciją apie bet kokią negalią ar specialios priežiūros reikalaujančia būklę, kad Bendrovė ir (arba) Vežėjas galėtų pagrįstai įvertinti, ar Keleivis gali būti vežamas saugiai. Jei Keleivis nesutinka su Bendrovės sprendimu pagal šių Užsakymo sąlygų 7.5-7.6 punktų nuostatas, Keleivis privalo raštu Bendrovei pateikti skundą su jo teiginius pagrindžiančiais įrodymais.
7.7. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti vežti bet kurį Keleivį, kuris Bendrovės ir (arba) vežėjo nuomone yra nepajėgus keliauti ir/arba kurio būklė gali sukelti grėsmę jo paties ar kitų kruizo keleivių saugumui.
7.8. Dėl Keleivio saugumo ir patogumo, jei Keleivis sužinojo apie savo būklę, kad jam bus reikalinga ypatinga rūpyba ar pagalba kažkuriuo metu tarp kelionės užsakymo ir jos pradžios, Keleivis yra prašomas nedelsiant perduoti informaciją susijusia su paskuitusia keleivio būkle bendrovei. Tik iš anksto pateikus informacija Bendrovė arba Vežėjas galės pagrįstai nuspręsti ar keleivis gali saugiai keliauti.
7.9. Keleiviai su negalia arba judėjimo sutrikimu gali negalėti išlipti uostuose, kuriuose nėra tinkamos greta prisišvartuoti krantinės. Šių uostų sąrašas pateikiamas pateikus raštišką prašymą.
7.10. Kai kuriuose uostuose švartuojamasi jūroje, o ne prie krantinės. Tokiu atveju vežėjasnaudos atitinkamą transportą (tenderį) perkelti keleivius į krantą. Transportas perkeliantiskeleivius iš kruizinio laivo į krantą (tenderis) yra nedidelis laivas ir gali netikti neįgaliesiems
keleiviams ar keleiviams su judėjimo sutrikimu. Naudojant tenderį, saugumas yrasvarbiausias prioritetas. Svarbu, kad keleiviai galėtų saugiai perskelti iš kruizinio laivo įkrantą. Keleiviams gali tekti į tenderį nusileisti į platforma arba pontonu. Gali būti laipteliųlipant į viršų ar žemyn bei reikėti peržengti tarpą tarp platformos ir laivo (apie 0,5 metro).Priklausomai nuo oro sąlygų, vandens lygio ir jūros sąlygų gali būti judėjimas, kuris gali kisti dienos metu. Keleiviai turi būti pakankamai mobilūs, kad galėtų įlipti ir išlipti iš tenderio. Jei keleivis yra riboto judrumo arba naudoja judėjimą lengvinančias priemones (pvz. lazdelę), jie privalo atidžiai įvertinti savo galimybę saugiai persikelti į tenderį prieš nusileisdami į platformą. Keleiviai turi atsižvelgti į laiptelius, tarpą ir aukščių skirtumą tarp platformos ir tenderio, taip pat į galimą staigų perkeliamojo laivo judėjimą. Neįgaliųjų vežimėliai ar
specialios judėjimo priemonės nebus įgulos perkeliami į tenderį. Galiausiai kapitonas ar jo atstovai gali neleisti keleiviui vykti tenderiu, jei abejoja dėl saugumo.
Visi keleiviai turi būti ypač atsargūs lipdami į tenderį. Prie tenderio bus įgulos nariai, kurie patars ir padės išlaikyti pusiausvyrą keleiviams jiems įlipant ir išlipant, tačiau jie negali palaikyti, pakelti ar nešti keleivių. Tos pačios atsargumo priemonės taikomos ir tada, kai keleiviai išlaipinami iš tenderio uoste.

8. Visuomenės sveikatos klausimynas

8.1. Bendrovė ir (arba) vežėjas ir (arba) bet kurio uosto sveikatos priežiūros institucijos turi teisę savo vardu vykdyti apklausą visuomenės sveikatos klausimais. Keleivis turi pateikti tikslią informaciją apie bet kokios ligos simptomus, įskaitant, bet neapsiribojant, virškinimo trakto ligas, H1N1 ir COVID-19 atvejus. Vežėjas gali neleisti įlipti bet kuriam Keleiviui, kuris, jo nuomone, turi bet kokios ligos simptomus, įskaitant virusinę ar bakterinę ligą, įskaitant, bet neapsiribojant, Norovirusą, H1N1 ir COVID-19. Keleiviui atsisakius užpildyti klausimyną, gali būti atsisakyta jį įlaipinti.
8.2. Jei keleiviai kruizo metu suserga virusine ar bakterine liga, laivo gydytojas gali pareikalauti keleivių likti savo kajutėse saugumo sumetimais.

9. Alergija maistui

9.1. Keleiviams primenama, kad kai kurie maisto produktai dėl tam tikrų sudedamųjų dalių netoleravimo kai kuriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją. Jei Keleivis turi kokių nors žinomų alergijų ar netoleruotą kokio nors maisto, jis privalo apie tai informuoti Bendrovę užsakymo metu (tinkamai užpildęs atitinkamą formą) ir apie tai kuo gerčiau po įlypimo pranešti kruizo metrdotelį (Maître d'hôtel) pasitaikius pirmai galimybei po įlipimo į laivą.
9.2. Keleivis pats atsako už tai, kad aktyviai vengtų bet kokio maisto, kuriam jis / ji yra alergiškas. Bendrovė imsis visų protingų priemonių padėti keleiviui išvengti tokio maisto ar maisto sudedamųjų dalių, jei keleivis raštu informuos kaip nurodyta 9.1 punkte apie bet kokius konkrečius maisto produktus ar sudedamąsias dalis, kuriems Keleivis alergiškas; jei Keleivis nesilaiko 9.1 punkto reikalavimų ir jei nepateikia reikiamos informacijos, nei
bendrovė, nei vežėjas neatsako už keleivio specialių patiekalų rengimą ar bet kokius kitus keleivio suvartotus patiekalus. Jei keleivis turi keletą alergijų/netoleruoja keleto skirtingų produktų, net ir iš anksto informuota Bendrovė ar Vežėjas gali negalėti visiškai išvengti alergenų atsiradimo maisto gaminimo metu, todėl nei bendrovė, nei vežėjas nebus atsakinga, jei taip atsitiks.

10. Medicinos pagalba

10.1. Keleiviams primygtinai rekomenduojama kelionės metu turi turėti galiojantį pilną sveikatos draudimą, kuris padengtų medicininio gydymo ir grąžinimo į tėvynę kaštus.
10.2. Atsižvelgiant į valstybės, kurios vėliava pažymėtas laivas, reikalavimus, laive yra kvalifikuotas gydytojas ir medicinos centras pritaikytas suteikti pirmąją pagalbą ir padėti nesudėtingais atvejais. Todėl užsakydamas kelionę keleivis pareiškia jog supranta ir sutinka, kad medicinos centras nėra įrengtas taip, kaip sausumos ligoninė, ir kad gydytojas nėra visų ligų specialistas. Dėl to nei bendrovė, nei vežėjas, nei gydytojas neatsako, jei negalės
pagydyti bet kokios medicininės būklės.
10.3. Keleivis pareiškia jog supranta kad, nors laive dirba kvalifikuotas gydytojas, jis pats kruizo metu turi kreiptis medicininės pagalbos, kai ši yra būtina; taip pat jis įsipareigoja padengti laive suteikto gydymo išlaidas.
10.4. Susirgus ar nelaimingo atsitikimo atveju, bendrovė, vežėjas ir/arba kapitonas medicininio gydymo tikslu gali keleivius išlaipinti į krantą. Nei vežėjas, nei bendrovė niekam neatstovauja ir nėra atsakingi už krante ar toje vietoje, kurioje keleivis yra išlaipinamas, teikiamų paslaugų ir gydymo kokybę. Medicinos paslaugos ir standartai kiekviename uoste skiriasi. Nei bendrovė, nei vežėjas nieko neatstovauja, todėl nesuteikia garantijos krante
suteikto medicininio gydymo standartams.
10.5. Gydytojo profesinė nuomonė dėl keleivio tinkamumo būti įlaipintam į laivą ar tęsti kruizą yra galutinė ir keleiviui privaloma.
10.6. Prieš užsakant kruizą vaikams iki 12 mėnesių amžiaus rekomenduojama pasitarti su gydytoju. Siekiant išvengti abejonių, 6 punkto nuostatos ir tinkamumo keliauti principai taikomi visiems keleiviams, įskaitant kūdikius.

11. Medicininė įranga

11.1. Svarbu, kad keleiviai susisiektų su gamintoju ar tiekėju ir įsitikintų, jog bet kokia medicinos įranga, kurią ketina pasiimti į laivą, yra saugi. Keleivis atsako už tai, kad bendrovė būtų informuota prieš užsakant kelionę, o įranga būtų atgabenta į uostą prieš išplaukimą tam, kad galėtų būti užtikrintas saugus įrangos gabenimas laivu.
11.2. Tvarkingas įrangos veikimas ir reikalingų dalių atsarga visos kelionės metu yra keleivio atsakomybė. Laive nėra plukdoma atsarginių įrangos dalių, o dalių paiešką krante gali būti sudėtinga ir brangi. Keleiviai privalo mokėti savarankiškai valdyti visą įrangą.

12. Užsakymo pakeitimai, atsižvelgiant į keleivio pageidavimus

12.1. Keleivis turi teisę perleisti savo užsakymą trečiajai šaliai, jeigu:

(i) minėta trečioji šalis sutinka su visomis Atostogų paketo naudojimo sąlygomis; ir
(ii) Bendrovė raštu yra informuojama ne vėliau kaip prieš 7 dienas prieš išvykstant.

Jei viršuje nurodytos sąlygos yra įvykdomos, vardo/pavardės pakeitimas atliekamas už papildomą mokesti, kuris yra taikomas kiekvienam keleiviui už kiekvieną keitimą. Vardų/Pavardžių keitimai, kurių prašoma 7 ir mažiau dienos iki išvykimo, bus laikomi rezervacijos atšaukimu.

Trečioji šalis, kuriais sutartį perleidžia keleivis yra solidariai atsakingi sumokėti Bendrovei pilną paketo kainą ir visas papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl keleivio pasikeitimo.

12.2. Net gavęs patvirtinimo sąskaitą Keleivis turi teisę pakeisti įsigytą atostogų paketą ("Originalus atostogų paketas") į kitą atostogų paketą („Naujasis atostogų paketas“) tokiomis sąlygomis:

(i) Naujojo atostogų paketo išvykimo data yra vėliau nei originalaus atostogų paketo išvykimo data; ir
(ii) Bendrovė gauna prašymą pakeisti originalųjį atostogų paketą į naująjį paketą ne vėliau nei 30 dienų iki originalaus paketo pradžios ir su sąlygą, kad naujajame pakete yra laisvų vietų; ir
(iii) numatoma naujo atostogų paketo išvykimo data yra ne vėliau nei 90 kalendorinių dienų nuo numatomos pradinio atostogų paketo išvykimo datos.
Jei sąlygos, nurodytos aukščiau šiame punkte, yra įvykdytos, pakeičiant originalų atostogų paketą su naujuoju atostogų paketu bet kuriuo atveju bus taikomas šis administravimo mokestis už keleivį:

BELLA – 50 EUR;
FANTASTICA – nemokamai;
AUREA – nemokamai;
YACHT CLUB - nemokamai.

Šalys susitaria, kad papildomai prie įvardinto paketo keitimo mokesčio keleivis turi prisiimti ir padengti kainų skirtumą tarp paketų, bei draudimo įmokas. Jei Naujojo atostogų paketo kaina yra mažesnė už Originaliojo atostogų paketo kainą, keleiviui skirtumas nebus grąžintas. Pakeitus originalų atostogų paketą naujuoju atostogų paketu, Keleivis vis tiek turės teisę atsisakyti sutarties, todėl bus taikomi atšaukimo mokesčiai; atšaukimo mokesčiai bus pagrįsti mokėtina suma (nustatoma pagal ankščiau minėtus punktus) ir 13 punkte („Keleivio atšaukimas“) numatytą skalę pagal pradinio atostogų paketo išvykimo datą.
Bendrovė dės protingas pastangas tam, kad patenkintų keleivio reikalavimus dėl su skrydžiais, pervežimais ar kitomis paslaugomis susijusių pakeitimų suderinimo. Tačiau jokiu atveju, bendrovė nėra laikoma atsakinga, jei tokiu atveju negalės įvykdyti reikalavimo.
12.3. Pakeisti pavardes užsakyme ne visada leidžia oro vežėjai ir kiti transporto ar kitų paslaugų tiekėjai, nepaisant to, kada šie pakeitimai būtų padaryti. Dauguma oro linijų ir kiti transporto paslaugų tiekėjai pavardžių pakeitimą traktuoja kaip užsakymo atšaukimą ir šiuos pakeitimus atitinkamai apmokestina. Visus papildomus kaštus, įskaitant atšaukimo mokesčius, kurių reikalauja oro linijos, kito transporto ar kitų paslaugų tiekėjai, išskirtinai
savo sąskaita dengia keleivis.
12.4. Išskyrus anksčiau nurodytus atvejus, gali būti prašoma atlikti kitus užsakymo pakeitimus (net išrašius patvirtinimo sąskaitą) ne vėliau nei 60 dienų iki išvykimo, tokiu atveju taikomas minimalus administracinis mokestis: 50 eurų vienam asmeniui už pakeitimą. Bet kokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dėl pasikeitimo, turi būti apmokamos keleivio.
12.5. Užsakymo pakeitimo prašymai, kuriuos bendrovė gavo vėliau nei nurodyta aukščiau, bus laikomi atšaukimu ir bus taikomi 13 punkte nurodyti atšaukimo mokesčiai.
12.6. Jei dėl keleivio reikalaujamų pakeitimų reikia papildomai spausdinti kruizo bilietus, prie aukščiau paminėtų kaštų pridedama 25€ suma už kiekvieną kajutę, kuri padengtų papildomas bendrovės išlaidas.
12.7. Visi pakeitimai, kurių prašo keleivis "Combined Tour" paketui bus taikomi visam atostogų paketui. Visi laiko apribojimai prasideda nuo numatyto pirmojo "Combined Tour"; kruizo išvykimo datos.
13. Keliones atšaukimas prašant keleiviui
13.1. Reikalavimas atšaukti užsakymą bendrovei turi būti pateikiamas raštu (registruotu laišku, el.paštu ar faksu); šis reikalavimas taip pat gali būti pateiktas ir per kelionių pardavimo agentą. Kartu su informacija apie atšaukimą turi būti grąžinti visi išduoti bilietai ir užsakymą
patvirtinanti sąskaita.
13.2. Išskyrus tai, kas nurodyta 13.3 punkte žemiau, siekiant padengti nuostolius, patirtus dėl panaikinimo, Bendrovė taikys atšaukimo mokesčius pagal šias lenteles:

TRUMPESNIS NEI 15 NAKTŲ KRUIZAS
60 ar daugiau dienų iki išvykimo  50 EUR administracinis mokestis*
59-30 dienų 25%
29-22 dienos 40%
21-15 dienų 60%
14-6 dienos 80%
5-0 dienų** 100%

 

15 IR DAUGIAU NAKTŲ KRUIZAS
90 ar daugiau dienų iki išvykimo  50 EUR administracinis mokestis*
89-60 dienų 25%
59-52 dienos 40%
51-35 dienų 60%
34-15 dienos 80%
14-0 dienų 100%

 

KRUIZAS APLINK PASAULĮ (WORLD CRUISE)
60 ar daugiau dienų iki išvykimo 15%*
59-10 dienų 75%
9-0 dienų 100%

 

YACHT CLUB
120 ar daugiau dienų iki išvykimo 100 Eur administracinis mokestis  
119 – 90 dienų 25%
89-60 dienų 40%
59-30 dienų 60%
29-15 dienų 80%
14-0 dienų 100%

* arba depozito praradimas, atsižvelgiant į tai, kas yra didesnis.
** neatvykimas išvykimo dieną (no-show) ar atostogų nutraukimas laikomas atšaukimu, padarytu išvykimo dieną.

13.3. Jei po atšaukimo kajutė naudojama kaip vienvietė:
a) Bendrovė nebevykstančiam keleiviui taikys atšaukimo mokestį pagal aukščiau esantį 13.2 punktą, kuris bet kuriuo atveju bus ne mažesnis nei 100 EUR plius draudimo įmoka;
(b) Keleiviui, plaukiančiam vienvietėje kajutėje bus taikoma 100% priemoka už vienvietę kajutę arba bet kokia mažesnė priemoka už vienvietę kajutę, kurią Bendrovė taikys tuo metu užsakantiems vienvietę kajutę.
13.4. Keleiviui gali būti įmanoma šiuos atšaukimo mokesčius (po draudimo kompanijos taikomų išskaitymų) atsiimti iš savo kelionės draudimo kompanijos. Keleivis yra atsakingas už reikalavimo pateikimą draudimo kompanijai vadovaujantis draudimo polise nurodytomis sąlygomis ir terminais.
13.5. Keleivis gali prašyti atšaukti "Combined Tour", tačiau toks atšaukimas visada taikomas visam atostogų paketui. Visi atitinkami laiko apribojimai prasideda nuo numatyto pirmojo "Combined Tour" kruizo išvykimo datos.
13.6. Keleiviui nereikės mokėti 13.2 ir 13.3 punktuose minėtų atšaukimo mokesčių jei kelionė buvo atšaukta dėl Force Majeure aplinkybių, kurios susiklostė kelionės tikslo vietoje ar jos artimiausioje vietoje, o tos aplinkybės reikšmingai paveikia atostogų paketą arba reikšmingai paveikia keleivių transportavimą į kelionės tikslo vietą.
13.7. Specialių kainų atveju taikomos specialios atšaukimo sąlygos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo kelionių agentu arba apsilankykite aukščiau minėtoje interneto svetainėje.

14. Bendrovės atliekami užsakymo pakeitimai

14.1. Bendrovė kruizo sąlygas suderina prieš daug mėnesių iš anksto. Retkarčiais gali reikėti šias sąlygas papildomai koreguoti, todėl bendrovė pasilieka teise pakeisti kruizo ar kelionės paketo sąlygas, jei šie pakeitimai tampa būtini arba rekomenduotini dėl operatyvinių, komercinių ar saugumo priežasčių.
14.2. Prireikus ženkliai pakeisti esminę Sutarties sąlygą, bendrovė apie šį pakeitimą raštu informuoja keleivį ar jo kelionės pardavimo agentą kaip įmanoma greičiau.
Keleiviui bus pasiūlyta:

 1. sutikti su pakeitimu; arba
 2. užsisakyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kelionę iš bendrovės katalogo ar oficialios interneto svetainės, jei yra tokia galimybė; arba
 3. užsisakyti žemesnės kokybės kelionę iš bendrovės katalogo ar oficialios interneto svetainės grąžinant kainų skirtumą, jei yra tokia galimybė; arba
 4. atšaukti kelionę ir atgauti visus už kelionę sumokėtus pinigus.

14.3. Keleiviai privalo pranešti bendrovei apie savo sprendimą raštu arba per savo pardavimo agentą per 3 dienas nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo. (Jų taisyklėse prašyta, kad dienų skaičius bus nurodytas kai bus nurodyti ir pakeitimai, nėra minima 3 dienos)

14.4. Kruizui ar atostogų paketui pasibaigus ir nesant galimybei užtikrinti keleivio grįžimo į jo išvykimo vietą, jei taip buvo nurodyta sutartyje, bendrovė padengia būtinas išlaidas apgyvendinimui, jei įmanoma lygiavertės kategorijos, ne ilgesniam kaip trijų naktų laikotarpiui vienam keliautojui. Jeigu ES keleivių teises reglamentuojantys teisės aktai numato ilgesnius laikotarpius, atitinkama transporto priemone keleiviui grįžti, šie laikotarpiai yra taikomi.
14.5. Bendrovė turi teisę paskirti Keleiviui kitą kajutę, kuri yra panašios charakteristikos. Pakeitus kajutę į pigesnę, Keleiviai turi teisę į kainų skirtumo grąžinimą pagal tuometinį kursą.

15. Bendrovės vykdomas kelionės atšaukimas

15.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį atostogų paketą, raštu pranešdama apie tai keleiviui.
15.2. Jei atšaukimas yra susijęs su force majeure ar su neįprastomis arba nenumatytomis aplinkybėmis, kurių bendrovė negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmių ji negalėjo išvengti, net tuo atveju, kai bendrovė parodo reikiama rūpestį, arba jeigu atostogų paketo keleivių grupė yra mažesnė nei 50% laivo leistino keleivių skaičiaus, ji keleiviui suteikia galimybę pasirinkti:

 1. atgauti visus už kelionę sumokėtus pinigus; arba
 2. užsisakyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kelionę iš bendrovės katalogo ar oficialios interneto svetainės, jei yra tokia galimybė; arba
 3. užsisakyti žemesnės kokybės kelionę iš bendrovės katalogo ar oficialios interneto svetainės grąžinant kainų skirtumą, jei yra tokia galimybė.

15.3. Apie savo sprendimą keleivis privalo raštu pranešti bendrovei ar savo kelionės agentui per 7 dienas nuo pranešimo apie kelionės atšaukimą gavimo datos.

15.3. Nepažeisdama to, kas išdėstyta aukščiau, Bendrovė pasilieka teisę atmesti arba atšaukti naujus užsakymus, atliktus buvusių keleivių arba atliktus jų vardu, kurie ankstesnio atostogų paketo metu:

a) elgėsi pavojingai savo ir (arba) kitų Keleivių ir (arba) įgulos narių saugai;

b) sugadino ir/ar kėlė pavojų Bendrovės turtui;

c) turėjo neapmokėtų skolų su Bendrove;

d) pažeidė šių Užsakymo sąlygų str. 18.

Keleivis bus informuotas raštu apie atmetimą arba atšaukimą pagal šį straipsnį.

16. Bendroves įsipareigojimai

16.1. Remiantis 16.3-16.8 punktais bendrovė prisiima atsakomybę už mirtį, traumą arba ligą, kurias sukėlė jos ar kitų asmenų, kurių paslaugomis ji naudojasi paslaugoms, įeinančioms į kelionės paketą, teikti neapdairus veiksmas ir/ar neveikimas. Bendrovės atsakomybė , kur tai pritaikoma, yra ribojama 16.4-16.14 punktuose nurodytomis konvencijomis. Bendrovės įsipareigojimai keleivių atžvilgiu taip pat remiasi žemiau paminėtomis tarptautinėmis konvencijomis (žr. 16.4-16.14 punktus) kurios nustato vežėjų atsakomybės ribas. Bendrovė nėra atsakinga už kuriuos nors netinkamus veiksmus arba neveikimą, kurie atsirado dėl:

 1. keleivio kaltės;
 2. nenumatyto ir neišvengiamo trečiosios šalies veiksmo ir aplaidumo kai trečioji šalis yra nesusijusi su pagal Sutartį numatytų paslaugų teikimu;
 3. neįprastų ar nenumatytų aplinkybių, kurių bendrovė negali kontroliuoti ir/arba jų negali kontroliuoti asmuo, teikiantis paslaugas, kurios yra kelionės paketo dalis ir kurių nebuvo neįmanoma protingai išvengti (įskaitant, tačiau neapsiribojant) force majeure aplinkybėmis; ar
 4. įvykio, kurio bendrovė ar kitas asmuo, teikiantis paslaugas, kurios yra paketo dalis, net ir parodęs reikiamą rūpestį, negalėjo numatyti ar išvengti.

16.2. Esant reikalavimams, kurių turinys nėra asmens sužeidimas, mirtis ar liga, ir kurie nenumatyti 16.4-16.14 punktuose, bendrovės atsakomybė dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo yra apribojama daugiausiai triguba kaina, kuria už kruizą mokėjo nepatogumą patyręs keleivis (neskaitant draudimo priedų ir su pakeitimais susijusių mokesčių)
16.3. Visi pervežimai (keliais, oru ar jūra) yra vykdomi pagal konkretaus keleivių pervežimo vežėjo sąlygas. Šios sąlygos gali apriboti arba panaikinti atsakomybę. Šios sąlygos laikomos šių rezervacijos sąlygų dalimi, ir yra laikoma, kad keleivis, teikdamas kelionės užsakymą, visiškai su jomis sutinka. Keleiviui pareikalavus, bendrovė keleiviui pateikia šių sąlygų kopijas.
16.4. Pervežant keleivius ir jų bagažą oru, galioja įvairios tarptautinės konvencijos (toliau – „Tarptautinė vežimo oru konvencijos“), įskaitant 1929 metų Varšuvos konvenciją (ir jos pakeitimus pagal 1955 matų Hagos protokolą, 1999 metų Monrealio protokolą ar kitus protokolus) ir pagal 1999 metų Monrealio konvenciją. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė keleiviams gali būti atsakinga kaip nevykdantis vežėjas pervežant oru, tarptautinė vežimo oru konvencija (įskaitant visus jos vėlesnius pakeitimus ir bet kurią naują konvenciją, kuri gali būti taikoma kruizo sutarčiai tarp bendrovės ir keleivio) yra šių rezervacijos sąlygų ir vežimo sąlygų dalis. Tarptautinės vežimo oru konvencijos nustato vežėjo atsakomybės apribojimus mirties, asmens sužalojimo, bagažo praradimo ar jo sugadinimo bei vėlavimo atveju. Visa bendrovės atsakomybė keleivių atžvilgiu kylanti gabenimo oru metu, remiasi atsakomybės apribojimais, kuriuos nustato minėtos konvencijos. Keleiviui pareikalavus, bendrovė keleiviui pateikia šių konvencijų kopijas.
16.5. Tiek, kiek bendrovė gali būti atsakinga pagal keleivio pateiktus reikalavimus, kylančius dėl pervežimo oru, kelias ir jūra paslaugų, bendrovei suteikiamos visos galimos teisės, apsauga ir neliečiamybė, atsižvelgiant į konkretų vežėją (įskaitant jo taikomas pervežimo sąlygas) ir pagal visas taikomas nuostatas ir konvencijas; įskaitant Atėnų konvenciją, Monrealio konvenciją. Nei vienas šių rezervacijos ar vežimo sąlygų teiginys negali būti laikomas minėtų sąlygų atsisakymu. Jei kuris nors sąlygų teiginys, aplinkybė, punktas ar nuostata tampa nebegaliojantys arba laikoma tokia, likę teiginiai, aplinkybės, punktai ir nuostatos yra laikomi nuo jos nepriklausančiomis ir lieka galioti.
16.6. Bendrovės ir vežėjo atsakomybė už nuostolius, patirtus dėl keleivio mirties ar asmens sužalojimo, arba dėl bagažo praradimo ar sugadinimo, nustatoma pagal:
16.7. Dėl vežimo jūra ES reglamentas Nr. 392/2009 dėl keleivių teisių keliaujant jūra avarijų atveju (ES reglamentas Nr. 392/2009) taikomas tarptautiniam jūrų transportui, kai įlaipinimo ar išlaipinimo uostas yra ES arba kai laivas turi ES vėliavą arba vežimo sutartį ES.
ES reglamento 392/2009 kopija yra prieinama paprašius ir ją galima atsisiųsti iš interneto https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf. ES reglamento 392/2009 santrauką galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf
Kai laivas naudojamas kaip plaukiojantis apgyvendinimas, 1974 m. Atėnų konvencijos nuostatos ir jų ribos taikomos ir yra aiškiai įtrauktos į šias užsakymo sąlygas, įskaitant bet kokius reikalavimus dėl bagažo praradimo ar sugadinimo, taip pat mirties ar sužalojimo.
16.8. Kompensacijos dydis, kurį Bendrovė ir vežėjas gali turėti sumokėti dėl mirties ir (arba) sužalojimo ir (arba) bagažo praradimo ar sugadinimo, yra riboti ir jokiomis aplinkybėmis neviršija atsakomybės ribų, išdėstytų ES reglamente Nr. 392 / 2009 arba, jei taikoma, 1974 m. Atėnų konvencija.
16.9. Bendrovės ir vežėjo atsakomybė už mirtį, kūno sužalojimą ar ligą Keleiviams negali viršyti 46.666 specialiųjų skolinimosi teisių (toliau - SDR), kaip numatyta ir apibrėžta 1974 m. Atėnų konvencijoje, arba prireikus maksimali suma yra 400 000 SDR pagal ES reglamentą Nr. 392/2009 arba 2002 m. Atėnų konvenciją ir, jei pagal ES reglamentą 392/2009 arba 2002 m. Atėnų konvenciją yra atsakomybės dėl karo ir terorizmo, 250 000 SDR.
Bendrovės ir vežėjo atsakomybė dėl keleivio bagažo ar kito turto praradimo ar sugadinimo neviršija 833 SDR keleiviui pagal 1974 m. Atėnų konvenciją arba 2.250 SST, kai taikomas ES reglamentas 392/2009 arba Atėnų konvencija. Susitariama, kad tokia bendrovės ir vežėjo atsakomybė priklauso nuo taikomų atskaitymų už keleivius, tokia suma turi būti atimama iš bagažo ar kito turto nuostolių ar žalos. Keleivis supranta, kad SDR perskaičiavimo kursas svyruoja kasdien ir gali būti gaunamas iš banko ar interneto. SDR vertę galima apskaičiuoti apsilankius http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.
16.10. Pagal 1974 m. Atėnų konvenciją ir prireikus 2002 m. Atėnų konvenciją ar ES reglamentą 392/2009 numatoma, kad Vežėjas keleiviui buvo grąžintas nesugadintas bagažas, jei jis raštu bendrovei arba vežėjui nepateikė pranešimo žemiau nurodytais terminais:

 1. Dėl akivaizdaus sugadinimo, išlaipinimo ar grąžinimo metu;
 2. Sugadinimo, kuris nėra aiškiais matomas, atveju arba praradus bagažą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo išlaipinimo arba pristatymo datos, arba nuo laiko, kada bagažas turėjo būti pristatytas.

16.11. 1974 Atėnų konvencijos nuostatos galioja ir yra pritaikomos mutatis mutandis pagrindu, jei sutartyje įvardintas transportavimo paslauga nėra laikoma „tarptautinių transportavimu“ kaip nustatoma ES reglamento 392/2009 2 straipsnyje arba laivas yra naudojamas kaip plaukiojantis viešbutis ir (arba) vidaus transportas Jungtinės Karalystės kontroliuojamoje jūroje.
16.12. Bendrovė neatsako už nuostolius ar žalą bet kokioms vertybėms, tokioms kaip pinigai, apyvartiniai vertybiniai popieriai, taurieji metalai, papuošalai, meno dirbiniai, fotoaparatai, kompiuteriai, elektroninė įranga ar kitos vertybės, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra atiduodami saugoti vežėjui, o aukštesnė vertė įvardinta raštu prieš paliekant daiktus, o Keleivis sumoka papildomą mokestį. Laive esančio seifo naudojimas nėra atidavimas specialiam saugojimui laive. Tais atvejais, kai yra atsakomybė už laive deponuotų daiktų praradimą ar sugadinimą, tokia atsakomybė yra ribota, ir negali viršyti 1200 SDR pagal 1974 m. Atėnų konvenciją arba 3 375 DDR, kai taikoma ES reglamentas 392/2009 arba Atėnų konvencija.
16.13. Bendrovė ir vežėjas naudojasi visais galiojančiais įstatymais, numatančiais atsakomybės ribojimą ir (arba) atleidimą nuo atsakomybės (įskaitant, be apribojimų, įstatymus ir (arba) laivo vėliavos šalies įstatymus dėl (arba) visuotinio žalos atlyginimo, grąžintino iš Vežėjo). Šiose rezervavimo sąlygose niekas nenumato, kad apribotų arba atimtų iš Bendrovės ir Vežėjo bet kokį įstatymais numatytą ar kitokį atsakomybės apribojimą ar atleidimą nuo jos. Bendrovės ir vežėjo tarnautojai ir (arba) atstovai naudojasi visomis tokiomis nuostatomis, susijusiomis su atsakomybės apribojimu.
16.14. Nepažeidžiant 16.7-16.13 punktų nuostatų, jeigu bet kuri byla prieš Bendrovę ir Vežėją pateikiama bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje taikytinos išimtys ir apribojimai, įtraukti į šias Užsakymo sąlygas, yra laikomos teisiškai negaliojančiomis, Bendrovė ir Vežėjas neatsako už mirtį, sužalojimą, ligą, žalą, atidėjimą ar kitus nuostolius ar nuostolius bet kuriam asmeniui ar turtui, kylančiam dėl bet kokios priežasties, kurios nebuvo įrodytos dėl Bendrovės ir vežėjo aplaidumo ar kaltės.
16.15. Nepaisant kur kitur atsirandančio priešingų šių Sąlygų traktavimo, jokiomis aplinkybėmis bendrovė nėra atsakinga nei už patirtus nuostolius ar numatoma pelną, pajamų praradimą, naudos praradimą, sutarties pametimą ar kitų su nuostoliais siejamų galimybių praradimą, nei už kurį kitą iš to išplaukiantį ar netiesioginį praradimą, ar panašios kilmės padarytą žąlą.
16.16. Bendrovė nėra atsakinga už reikalavimus, kylančius dėl nuostolių ar žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygojamus aplinkybių, kurios užkerta kelią Sutarties vykdymui ir/ar tinkamam jos įvykdymui, ir kurių priežastis yra karas, karo grėsmė, riaušės, pilietiniai karai, bendrovės darbuotojų ar kitų asmenų streikas, gamybiniai ginčai, teroristiniai veiksmai ar teroristinių veiksmų grėsmė, energijos tiekimo gedimai, pavojus sveikatai, epidemijos sukeltos, gamtinės ar branduolinės nelaimės, gaisras, nepalankios oro sąlygos ar nepalanki jūros būklė, keleivių savižudybė ar bandymas nusižudyti, arba keleiviui gresiantis apgalvotas pavojus (išyrus atvejus, kai stengiamasi išgelbėti žmogaus gyvybę), ar dalyvavimo neįprastoje bei pavojingoje veikloje pasekmės, ir viso kitos bet kurios prigimties pasitaikančios aplinkybės, kurių bendrovė negali kontroliuoti.
16.17. Jei bendrovė yra atsakinga už nuostolius ar turtui padarytą žala, dėl kitų priežasčių, nei tos, kurias nustato Atėnų ir/arba Monrealio konvencijos, ši atsakomybė negali viršyti 500 € sumos, be to, bendrovė nėra atsakinga už pinigus ir vertingus daiktus. Keleiviais neturėtų pinigų ir kitų vertingų daiktų pakuoti savo bagaže.
16.18. Bendrovės atsakomybė bet kuriuo metu neviršys vežėjo atsakomybės pagal jo vežimo sąlygas ir (arba) taikytinas ar įtrauktas konvencijas. Bet kokia Bendrovės mokama žala sumažinama proporcingai dėl bet kokio Keleivio prisidedančio neatsargumo.

17. Maršrutas ir teisė pakeisti maršrutą

17.1. Bendrovė pasilieka sau teisę savo ir/arba bet kurio laivo kapitono nuožiūra (kuri neturėtų būti taikoma neprotingai) spręsti ar nukrypti nuo reklamuoto ir įprastinio maršruto, prailginti ar pagreitinti plaukimą, paleisti ar pakeisti tvarkaraštyje įrašytus uostus, organizuoti lygiavertį keleivių vežimą kitu laivu, vilkti ar būti velkamam kito laivo, arba atlikti panašius veiksmus, kurie jų ir išskirtine kapitono nuožiūra, yra laikomi rekomenduotinais ar būtinais, keleivių, laivo ar įgulos saugumui. Dėl šių alinkybių bendrovei ar vežėjui nekyla jokia atsakomybė keleiviui.

18. Keleivių atsakomybė

18.1. Keleivis, plaukdamas laivu įsipareigoja laikytis kapitono ir tarnautojų instrukcijų bei nustatytos tvarkos. Šiuo keleivis pritaria ir sutinka, kad kapitonui ir tarnautojams suteikiama teisė ir įgaliojimai dėl saugumo, patikimumo ar kitų teisėtų priežasčių patikrinti bet kurį laivu plaukiantį asmenį, bet kurią kajutę ar keleivio bagažą.
18.2. Šiuo Keleivis visiškai sutinka leisti atlikti minėtą patikrinimą
18.3. Prieš išvykdamas į kruizą keleivis turi pasirūpinti reikalingais skiepais, turėti visus bilietus, galiojančius pasus, vizas, medicininis įrašus ir visus kitus dokumentus, kurie yra būtini įlaipinimui ir išlaipinimui tvarkaraštyje pažymėtuose uostuose.
18.4. Kiekvienas Keleivis garantuoja, kad jis fiziškai ir psichiškai tinkamos būklės Kruizui.
18.5. Bendrovė ir/arba kapitonas turi teisę atsisakyti į laivą įlaipinti ar iš jo išlaipinti kurį nors keleivį, jei jie mano, kad tai būtina keleivio, kitų keleivių ar laivo saugumo sumetimais, ar jei keleivis elgiasi taip, kad kapitono pagrįsta nuomone, jis gali kelti pavojų ar drumsti kitų keleivių, kurie plaukia laivu ramybę ir mėgavimąsi kelione.
18.6. Keleiviai negali į laivą atgabenti jokių gyvūnų išskyrus 7 punkte aptartas išimtis (pripažinti šunys vedliai).
18.7. Bendrovė ir/arba vežėjas nėra atsakingi jei klientas nesilaiko nurodytų sąlygų , o atsiradę nuostoliai dėl sąlygų nesilaikymo turi būti besąlygiškai dengiami keleivio.
18.8. Keleivio elgesys neturi neigiamai veikti kitų keleivių saugumo, ramybės ir mėgavimosi kelione.
18.9. Keleivis, negavęs bendrovės ir vežėjo raštiško sutikimo neturi teisės įsinešti į laivą šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų ar degių, toksiškų ar kitų pavojingų medžiagų.
18.10. Keleivis yra atsakingas už visą bendrovei ir/arba vežėjui ir/arba kuriam nors įtrauktų į paketą paslaugų tiekėjui padarytą žalą tuo atveju, jei keleivis nesilaiko sutartinių įsipareigojimų. Ypač keleivis yra atsakingas už laivui, jo baldams ir įrangai padarytą žalą, už kito keleivio ar trečiosios šalies sužalojimą ir kitus jų patiriamus nuostolius, taip pat už visas sankcijas, baudas ir išlaidas, kurios dėl keleivio veiksmų ar neveikimo priskiriamos bendrovei, vežėjui ar paslaugų tiekėjui, ir kurias šie privalo sumokėti.
18.11. Keleiviams neleidžiama parduoti ir (arba) pirkti iš kitų keleivių ar kelionių organizatorių laive bet kokios rūšies komercines paslaugas, įskaitant, bet neapsribojant, kranto ekskursijomis - kurios nėra oficialiai siūlomos Bendrovės ar jos nepriklausomų rangovų.

19. Skrydžiai

19.1. Bendrovė negali apibrėžti skrydį vykdančių oro linijų tapatybės ar nustatyti lėktuvo tipo. Visi skrydžiai vykdomi pripažintų oro bendrovių vykdančių užsakomuosius ar reguliariuosius skrydžius. Šiomis aplinkybėmis bendrovė turi iš anksto sumokėti už lėktuvo bilietus ir įprastai šios įmokos jokiomis aplinkybėmis nėra grąžinamos. Nepaisant kuriuo metu keleivis atšaukia užsakymą, jis privalo sumokėti visą kelionės oru kainą, nepriklausomai nuo kruizo atšaukimui taikomų nuostatų.
19.2. Patvirtintas skrydžio laikas ir lėktuvo maršrutas keleiviui yra pateikiamas kartu su kelionės dokumentais, kurie keleiviui išsiunčiami apytikriai 7 dienos prieš išvykimą.
19.3. Keliaujant kita, o ne kataloge ar oficialioje svetainėje nurodyta data, skrendant su tam tikru vežėju ar tam tikru maršrutu, gali būti taikomas aukštesnis kelionės bilieto mokestis, apie kurį keleivis yra informuojamas prieš pateikiant užsakymą.
19.4. Bendrovė nėra oro vežėjas arba vykdantis oro vežėjas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 261/2004 ("Reglamentas 261/2004"). Reglamentu Nr. 261/2004 numatytos pareigos kompensuoti yra išskirtinai oro vežėjo ir (arba) vykdančio oro vežėjo įsipareigojimai, ir visi reikalavimai, susiję su skrydžio atšaukimu, vėlavimu ar atsisakymu vežti, turi būti pateikti tiesiogiai atitinkamam oro vežėjui.
19.5. Bendrovė pagal Reglamentą Nr. 261/2004 neprisiima atsakomybės už tokius įsipareigojimus, kuriuos keleivis turi pateikti oro vežėjui. Naudodamiesi savo teisėmis pagal Reglamentą 261/2004, Keleiviai turi stengtis kiek įmanoma labiau atsižvelgti į Sutartį ir neturi pažeisti Bendrovės teisių pagal šias rezervacijos sąlygas ir įstatymus.
19.6. Jei pervežimas yra įtraukiamas į kelionės Sutartį, bendrovė informuos keleivius apie skrydžių laikus pagal oro vežėjo pateiktą informaciją kartu su kitais kelionės dokumentais. Skrydžių tvarkaraštis yra pateikiamas tik informaciniais tikslais. Keleivio tesės ir įsipareigojimai galioja taip, kaip numatyta vežimo oru sąlygose. Keleivis yra atsakingas už atvykimą į oro uostą tinkamu laiku, kad jis suspėtų užsiregistruoti ir įsėsti į lėktuvą. Keleiviai turi atkreipti dėmesį, kad ne visą medicinos įrangą galima gabenti ar naudoti lėktuve. Dėl to keleivis turi susitiekti su vežėju iš anksto.
19.7. Jeigu skrydžiai sutartyje nėra numatyti, keleivis savo atsakomybe turi pasirūpinti ir nusipirkti galiojančius skrydžio bilietus tiesiai iš oro bendrovės, taip, kad (įskaitant visus keleivio planuojamus vietinius pervežimus) galėtų laiku atvykti į laivą. Bendrovė nėra atsakinga už tuos skrydžius arba persėdimus, kuriuos planuoja keleivis.

20. Skundai

20.1.Visi keleivių skundai kruizo metu kiek galima greičiau turi būti pateikiami spręsti kruizą aptarnaujančiam personalui. Jei kruizą aptarnaujantys darbuotojai problemos išspręsti negali, skundas pateikiamas bendrovei raštu ne vėliau kaip per 20 dienų po kruizo pabaigos. Jei apie skundą nepranešama per nurodytą laiką, tai gali nepalankiai paveikti bendrovės galimybę jį išspręsti. Skundai, kurie susiję su kuria nors kita kelionės paketo dalimi, turi būti nedelsiant pateikiami bendrovei ar paslaugų teikėjui.
20.2. Pranešimai apie nuostolius ar žalą bagažui ar kitam turtui turi būti perduodami vežėjui raštu prieš išlaipinimą arba išlaipinimo metu, arba, jei nėra akivaizdūs, per penkiolika (15) dienų nuo išlaipinimo datos.
20.3. Skundai pagal ES reglamentą. 1177/2010 dėl prieinamumo, atšaukimo ar vėlavimo turi būti pateikti Bendrovei per du (2) mėnesius nuo paslaugos teikimo datos. Vežėjas per vieną mėnesį turi atsakyti, ar skundas patenkinamas, ar buvo atmestas ar vis dar svarstomas. Galutinis atsakymas pateikiamas per du (2) mėnesius. Keleivis privalo pateikti informaciją, kuri Bendrovei gali padėti nagrinėti skundą. Jei keleivis nepatenkintas atsakymu, jis gali pateikti skundą atitinkamai institucijai įlaipinimo šalyje.

21. Vartotojo teisių apsauga

21.1. Vartotojų teisės Lietuvoje yra saugomos pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir kitus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus.

22. Duomenų apsauga

22.1. Visi duomenys kuriuos perduoda keleivis yra naudojami taip, kad būtų apsaugotas keleivio privatumas.
22.2. Bendrovė nesidalins, neplatins ir neparduos kliento informacijos, taip pat neperduos jos tretiesiems asmenims, jei keleivis neduos sutikimo arba to nereikalauja įstatymai.

23. Keitimai

23.1. Visi sąlygų pakeitimai nėra laikomi galiojančiais, kol jie neišdėstyti raštu ir nepatvirtinti bendrovės parašu.

24. Rūkymo taisyklės

24.1. „MSC Cruises“ bendrovė atsižvelgia į visų svečių reikmes ir norus, todėl ji rūpestingai apsvarstė ir rūkančiųjų, ir nerūkančiųjų keleivių klausimą. Atsižvelgiant į pasaulyje priimtas normas, rūkyti yra leidžiama tam skirtose laivo vietose, kuriose yra įrengta speciali vėdinimo sistema.
24.2. Iš esmės yra draudžiama rūkyti visose maitinimo vietose (baruose ir restoranuose), medicinos centruose, vaikų žaidimų vietose, koridoriuose, fojė prie liftų, vietose, kuriuose svečiai renkasi grupėmis dėl saugos instruktažo, išsilaipinimo ar išvykimo į ekskursijas, viešuosiuose tualetuose ir baruose, esančiuose greta vietų, kuriose patiekimas maistas.
24.3. Vežėjas labai rekomenduoja keleiviams vengti rūkymo kajutėse dėl gaisro pavojaus. Rūkyti kajučių balkonuose draudžiama. Vežėjas pasilieka teisę skirti pinignę baudą keleiviams, kurie nesilaiko numatytų rūkymo taisyklių laive. Keleiviai, kurie pakartotinai nesilaikys šių taisyklių, gali būti išlaipinti iš laivo.
24.4. Rūkymas leidžiamas specialiose zonose esančiose bent viename kiekvieno laivo bare ir vienoje pagrindinio baseino denio pusėje (pažymėta ženklais), kur yra parūpintos peleninės.
24.5. Draudžiama mesti cigarečių nuorūkas per laivo bortą.

25. Darbuotojų, patarnautojų ir subrangovų įsipareigojimai

25.1. Šia Sutartimi aiškiai susitarta, kad nei vienas laive dirbantis patarnautojas ar bendrovės tarpininkas ir/arba vežėjas, įskaitant laivo kapitoną ir laivo įgulą bei visus nepriklausomus subrangovus ir jų darbuotojus, taip pat šių šalių draudimo agentus, jokiomis atsiradusiomis aplinkybėmis nėra atsakingi už tai, kas viršija šias rezervacijos sąlygas bei vežimo sąlygas ir jas gali pasitelkti tokiu pačiu mastu kaip ir bendrovė ir/arba vežėjas.
25.2. Ekskursijas krante organizuoja nepriklausomi subrangovai, net jei bilietus į ekskursijas pardavė kruizo laive dirbantys pardavimo agentai. Bendrovė jokiu būdu nėra atsakinga už šių nepriklausomų subrangovų teikiamas paslaugas. Bendrovė veikia tik kaip krante parduodamų ekskursijų organizatoriaus tarpininkas. Bendrovė tiesiogiai nekontroliuoja krante parduodamų ekskursijų organizatorių ir jų teikiamų paslaugų, vadinasi, jokiu pasitaikančiu atveju bendrovė nėra laikoma atsakinga už keleivių patirtus nuostolius, žalą ar sužeidimą, kurios priežastis yra kranto ekskursijų organizatorių aplaidumas ar kiti veiksmai ar neveikimas. Bendrovė pasitelkia visus savo įgūdžius ir rodo reikiamą rūpestį, kad būtų pasirinktas sąžiningas ir gerai žinomas ekskursijų organizatorius. Vertinant organizatorių, teikiančių kranto ekskursijų paslaugas, veiklą ir/ar jų atsakomybę taikomi vietos įstatymai bei kiti teisės aktai. Ekskursijoms krante taikomos ekskursijų krante tiekėjų sąlygos įskaitant atsakomybės ir žalos atlyginimo dydžio ribojimus. Bendrovės atsakomybė jokiu atveju neviršija ekskursijos krante tiekėjo atsakomybės.

26. Taikytina teisė

26.1. Šalys susitaria, kad bet kokia šio Susitarimo dalis ir visi reikalavimai bei ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami derybomis pagal šio Susitarimo turinį, Lietuvos civilinę teisę ir kitus Lietuvos įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie tiesiogiai taikomi šiam Susitarimui ir turi įtakos šio Susitarimo įgyvendinimui.
26.2. Jei ginčai negali būti išspręsti pagal šio susitarimo 26.1 punktą, jie bus sprendžiami pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
26.3. Visi kiti klausimai, kurų neapima šis Susitarimas, taip pat šalių santykiai, kuriems netaikomas šis Susitarimas, sprendžiami pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

27. Klaidos, trūkumai ir keitimai

27.1. Visomis išgalėmis siekiama kataloge ir oficialioje svetainėje užtikrinti turinio tikslumą, tačiau po katalogo spausdinimo ar informacijos paskelbimo svetainėje gali atsirasti keitimų ar taisymų.

Galioja tos "Kruizo" arba "Kelionių paketo" užsakymo sąlygos, kurios buvo aktualios Užsakymo atlikimo metu, neatsižvelgiant į tai, kas paskelbta kataloge. Rekomenduojama apsilankyti Bendrovės Oficialioje svetainėje, kurioje pateikiamos naujausios rezervacijos taisyklės.

Prašome užpildyti privalomus laukus!
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
Galite susisiekti el. paštu: labas@makalius.lt