Informacija ir patarimai keliaujantiems autobusu (Sutarties priedas)

INFORMACIJA APIE KELIONĘ

Pasas/asmens tapatybės kortelė

Kelionę galima vykti tik turint galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę (galioja ne visose šalyse). Šalių, kuriose galioja asmens tapatybės kortelės, sąrašą galite pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt: Konsulinė informacija>Atvykstantiems ir išvykstantiems>Keliaujantiems>Kelionės dokumentai>Pasirinkite šalį, į kurią vykstate.

Vykstant į kelionę privaloma turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę (kortelė galioja ne visose šalyse). Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ar pratęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

Laisvas asmenų judėjimas

Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi.

Be to, valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai.
Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Sienų kirtimo ir pasų kontrolės tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) bei asmenims, neturintiems pilietybės, yra kitokia. Informacijos apie šią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: www.urm.lt. Pasą ir kitus asmens dokumentus kelionės metu ypatingai saugokite. Praradus pasą ar kitus asmens dokumentus kelionės metu, taip pat juos sugadinus, nedelsiant informuokite apie tai kelionės vadovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos

Europos Sąjungos piliečiams, vykstantiems į keliones ES bei Šengenio zonos ribose, galioja bevizio įvažiavimo režimas. Valstybių, į kurias vykstant LR piliečiams reikia vizos, sąrašą galite rasti ir informaciją pasitikslinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt.

Vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai ne Lietuvos piliečiams bei asmenims, neturintiems pilietybės, gali būti kitokie. Informaciją apie vizas ir jų gavimo tvarką teikia reikiamos šalies diplomatinės atstovybės ir/ar konsulinės įstaigos. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies ambasadą.

Turintys leidimus gyventi Europos Sąjungoje keliauja be vizų

Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos.

Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje

Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą. Informacija apie nepilnamečių keliavimą į Šengeno erdvei priklausančias šalis rasite čia: https://keliauk.urm.lt/lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione/nepilnameciu-vykimas

Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, ka s ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Net ir tada, kai vaiko ir vieno iš tėvų pavardės sutampa, pasienio kontrolės punkto pareigūnai turi teisę pareikalauti vaiko gimimo liudijimo, jeigu jiems kyla abejonių dėl vaiko ir suaugusioj o giminystės ryšių. Tokios situacijos dažniausiai pasitaiko tuomet, kai vaiko ir kartu keliaujančio suaugusiojo pavardės yra identiškos, t.y. sutampa ir pavardžių galūnės. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.

Transporto priemonė

Į keliones vykstama dviejų kategorijų – turistinės klasės autobusais arba mikroautobusais.

Turistinės klasės autobusuose yra 28–76 sėdimos vietos. Autobusuose yra garso ir vaizdo grotuvai, tualetas (gali būti naudojamas tik esant pliusinei oro temperatūrai; dėl keliautojų patogumo tualetu autobuse rekomenduojama naudotis tik esant būtinybei), vėdinimo sistema.

Mikroautobusai – tai 16–19 sėdimų vietų autobusai, kuriuose yra garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema.

Sėdėjimo vieta autobuse

Vietos autobuse skiriamos pagal pirkimo laiką, jas patikslins gidas prieš įlipant į autobusą kelionės metu. Jeigu pageidaujate pasirinkti vietą autobuse iš anksto, taikomas papildomas 30 €/asm. mokestis.

Išvykimo data, laikas ir vieta

Kelionių išvykimo datos gali keistis dėl iš anksto nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių (meteorologinės sąlygos, masiniai renginiai, vietos valdžios sprendimai, keltų tvarkaraščių pasikeitimai ir kt.). Likus 2-6 dienoms iki išvykimo datos, Jūsų nurodytu el. paštu, atkeliaus Makaliaus laiškas su kelionės atmintine - išvykimo laiku, vieta ir kita aktualia kelionės informacija.

Atvykimo į viešbučius ir išvykimo/sugrįžimo į/iš kelionės laikas

Atvykimo į viešbučius, Lietuvos Respublikos valstybinės sienos kirtimo laikas sugrįžus iš kelionės, priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės bei jų remonto darbų. Kelionių programose nurodomi apytikriai atvykimo laikai. Kelionių organizatorius nebus laikomas atsakingu, jei dėl aukščiau išvardytų ar kitų iš anksto nenumatytų aplinkybių atvykimo laikai skirsis.

Mokami objektai, pramogos ir ekskursijos

Mokamų objektų, papildomai mokamų pramogų, ekskursijų, slidinėjimo inventoriaus nuomos ir slidininkų pasų orientacinės kainos yra nurodytos prie kiekvienos programos aprašymo. Mokamų objektų ir paslaugų kainos bei valiutų keitimo kursai gali pasikeisti. Laisvu laiku aplankyti siūlomų objektų bilietų kainos nėra įtrauktos į bendrą mokamų objektų bilietų kainų sumą. Už mokamus objektus turistas moka pats tos šalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta.

Kai kuriuose miestuose ar mokamuose lankytinuose objektuose ekskursijos užsienio šalių gidai vesti negali, tokiu atveju ekskursijas veda vietiniai gidai (rusų arba anglų kalba) už papildomą mokestį.

Kelionės programa, mokamų objektų kainos ir lankytinų objektų eiliškumas gali keistis.

INFORMACIJA APIE VIEŠBUČIUS

Apgyvendinimas ir maitinimas

Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies specifikos, viešbučio kategorijos ir kt.

Kelionės metu turistai yra apgyvendinami 2*, 3* tvarkinguose ekonominės klasės viešbučiuose, kurių patogumai (tualetas, dušas arba vonia) yra kambaryje. Kambariai gali būti nevienodi. Ekonominės klasės viešbučiuose pusryčiai gali būti kontinentiniai arba švediškas stalas. Standartiniame dviviečiame kambaryje gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Užsakius vietą trečiajam asmeniui, dviviečiame kambaryje gali būti pristatyta papildoma lova arba sulankstoma lova. Viešbutis gali būti/yra miesto centre arba pakraštyje. Kelionės aprašyme pateikti pavyzdiniai apgyvendinimo objektai būsimos kelionės metu. Apie konkretų viešbutį(-čius) šioje kelionėje informacija įprastai pateikiama likus 2-7 dienos iki kelionės pradžios.

Nei pasaulio mastu, nei Europos Sąjungoje nėra bendros apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos ar standarto. Kiekvienoje šalyje viešbučiai ir kitos apgyvendinimo įstaigos klasifikuojamos pagal tos valstybės nustatytus kriterijus, o jų klasifikaciją atlieka valstybinės, vietos ar kitos kompetentingos institucijos. Viešbučio kategorija priklauso nuo jo būklės, teritorijos dydžio, kambarių dydžio ir jų įrengimo, aptarnavimo lygio, teikiamų paslaugų kiekio bei kokybės ir kt. Kiekvienoje šalyje kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas gali skirtis. Ne visose šalyse yra oficialios kategorizavimo sistemos, ne visur kategorizavimas privalomas. Kadangi, priklausomai nuo šalies, egzistuoja skirtingi vienodų viešbučių kategorijų standartai, kiekvienoje valstybėje kategorijų reikalavimai ir jų interpretavimas gali skirtis. Vienos kategorijos viešbučiai gali skirtis ne tik skirtingose, bet ir toje pačioje šalyje.

Jei kelionės metu yra daugiau nei 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis (t.y. tos pačios kelionės metu turistai gali būti apgyvendinti skirtingų kategorijų viešbučiuose). Tos pačios grupės turistai gali būti apgyvendinti skirtinguose tos pačios kategorijos viešbučiuose. Kai kuriuose mažaaukščiuose viešbučiuose gali nebūti lifto.

„Turistinė klasė” – tai minimalių patogumų viešbučiai, svečių namai arba pensionai, kurių kambariuose yra dušas arba vonia, tualetas. Kai kuriuose gali būti ir balkonas, televizorius, telefonas, šaldytuvas.

Viešbučiuose gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai kambariai ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri miegamieji kambariai naudojasi vienu dušu ir tualetu).

Atkreipiame dėmesį, kad standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Turint specialių pageidavimų dėl lovos tipo, prašome prieš užsakant kelionę apie šiuos pageidavimus informuoti kelionių pardavimo agentą, jei užsakymą darote internetu – teisingai pasirinkite jums tinkamą lovos tipo variantą.

Įprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių arba jų skaičius yra labai ribotas. Užsakius vietą trečiajam asmeniui, dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis. Tuo atveju, jei neįmanoma užsakyti triviečio kambario arba viešbutis tokių neturi – vienas iš trijų asmenų apgyvendinamas vienviečiame kambaryje už papildomą mokestį.

Viešbučio administracija savo nuožiūra apgyvendina poilsiautojus atvykimo dieną laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Turistai viešbučio administracijos nustatyta tvarka gali būti apgyvendinti skirtingo tipo viešbučio kambariuose. Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais turisto pageidavimais, kurie neįpareigoja kelionių organizatoriaus ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei.

Kelionės aprašyme dažniausiai būna pateikti pavyzdiniai apgyvendinimo objektai būsimos kelionės metu. Apie konkretų viešbutį(-čius) kelionėje informacija įprastai pateikiama likus 2-7 dienos iki kelionės pradžios. Net vienodo tipo viešbučių kambariai gali skirtis savo dydžiu, lokacija, kambario suprojektavimu, kambaryje esančių baldų išdėstymu ir realia kambario būkle.

Privažiavimas prie viešbučio

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos (viešbutis ant stataus kalno, senamiestyje ir pan.) autobusai ne visada gali privažiuoti prie pat visų mūsų siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami/paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki/nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.

Nakvynės laivų kajutėse

Apgyvendiname B klasės kajutėse. Kajutė be lango, 1 - 4 asmenims (apie 8m²). Kajutėje 2 asmenims yra dvi lovos. Kajutėje 3 asmenims yra viena viršutinė lova ir dvi apatinės lovos. Kajutėje 4 asmenims yra dvi viršutinės lovos ir dvi apatinės lovos. Lovos kajutėse viengulės. Visose kajutėse rasite TV, tualetą, dušą, 2 elektros rozetes, rankšluosčius ir patalynę. Higienos reikmenų ir plaukų džiovintuvo nėra.

Lovos kajutėje pirkimo taisyklės:

  • Keturvietę kajutę galite užsisakyti, jeigu: keliaujate vienas(-a), keliaujate dviese arba keliaujate keturiese. SVARBU! Apgyvendinimas mišrus, kajutėje gali būti apgyvendinti skirtingų lyčių asmenys.
  • Trivietę kajutę galima užsakyti tik tuomet, jeigu keliaujate trise. Jos negalima užsisakyti dviems asmenims ar pavieniams keliautojams.
  • Dvivietę kajutę galite užsisakyti tik keliaudami dviese (pavieniams keliautojams užsakyti negalima).

Asmenis pageidaujančius apgyvendinimo aukštesnės kategorijos laivo kajutėje prašome kreiptis į kelionės organizatorių. Laivuose yra dvivietės, trivietės, keturvietės kajutės be langų arba su langais skirtinguose deniuose (priklausomai nuo kajutės kategorijos). Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugų kiekis ir įvairovė laive, kajučių modifikacija, jų plotas ir vidaus įranga gali skirtis.

Vienas turistas

Keliaujant vienam yra taikoma vienviečio kambario priemoka. Konkretus priemokos dydis yra nurodytas prie kiekvienos programos aprašymo.

Viešbučio para

Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14–18 valanda, išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10–12 valanda.

Pažintinės kelionės su vaikais

Daugelis pažintinių kelionių autobusu (išskyrus keliones į pramogų parkus, Laplandiją) nėra pritaikytos kelionei su vaikais, jaunesniais nei 12 m. Norime, kad atostogos atneštų tik geriausius įspūdžius visiems į ją vykstantiems, todėl, jei turite abejonių, prieš užsakydami pažintinę kelionę su mažamečiais vaikais, būtinai pasitarkite su Makaliaus kelionių ekspertais. Padėsime išsirinkti Jūsų šeimai tinkamiausią kelionės variantą.

KITA INFORMACIJA

Prašome atkreipti dėmesį, kad pažintinės kelionės autobusu yra organizuojamos įvairiu metų laiku, visuomet prašome prieš įsigyjant kelionę ir sprendžiant dėl jos krypties savarankiškai pasidomėti pasirinktos šalies vidutine to laikotarpio, kuomet planuojama kelionė, temperatūra, klimato ypatybėmis, augmenija ir kitomis Jums kaip turistui svarbiomis, tačiau nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančiomis aplinkybėmis. Tai leis Jums pasirinkti labiausiai Jūsų lūkesčius atitinkančią ir tenkinančią pažintinę kelionę autobusu.

Atkreipiame dėmesį, kad šalyse į kurias organizuojame poilsines keliones klimatas, gyvūnija, augmenija ir kiti veiksniai gali skirtis nuo esančios Lietuvoje, rekomenduojame visuomet būti pasirūpinus tinkamomis apsaugos ir kitomis Jums būtinomis ir reikalingomis priemonėmis, viešint kitoje šalyje.

Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys). Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva.

ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame. Daugiau informacijos galite rasti internete adresu: www.ktlk.lt/gyventojams/europos-sveikatos-draudimo-kortele/. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privačiose medicinos įstaigose dažniausiai nėra galimybės pasinaudoti ESDK.

Medicininių išlaidų draudimas

Vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti per kelionių pardavimo agentą arba draudimo bendrovių atstovybėse.

Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį, ir laikysitės visų Jūsų draudimo polise nurodytų procedūros reikalavimų.

Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų, susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus, kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą.

Įsigydami medicininių išlaidų draudimą per kelionių pardavimo agentus arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.

Neįvykusios kelionės rizikos draudimas

Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t.

Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimo sąlygas teiraukitės kelionių pardavimo agento arba draudimo kompanijose.

COVID-19 rizikų draudimas

Taip pat rekomenduojame pasirūpinti ir covid rizikų draudimu. Daugiau informacijos apie Makaliaus partnerių BTA (Vienna Insurance Group) siūlomas draudimo rūšis:

Į įprastą sveikatos draudimą įprastai įeina tik medicininių išlaidų draudimas. Už papildomą mokestį galite pasirinkti papildomas rizikas apimantį draudimo paketą: medicininių išlaidų draudimas + nelaimingų atsitikimų draudimas + civilinės atsakomybės + bagažo draudimas arba medicininių išlaidų draudimas + nelaimingų atsitikimų draudimas.

Įsigijus įprastą medicininių išlaidų draudimą, kompensuojamos apdraustojo išlaidos, susijusios su COVID-19, tik stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje (ligoninėje), kai šių išlaidų neatlygina trečiasis asmuo arba jos atlyginamos tik iš dalies. Saviizoliacijos, maitinimo ar kitos išlaidos nekompensuojamos. Tačiau atsižvelgiant į vis didėjantį žmonių norą pažinti pasaulį, bet vis dar keliaujantį COVID-19 virusą, Makaliaus draugai BTA draudimo bendrovė siūlo kelionių draudimą, įtraukiant papildomas COVID–19 rizikas.

Šį draudimą galite įsigyti ČIA.

Kelionės nutraukimo draudimas (kelionės metu susirgus COVID-19)

Ši COVID–19 rizika į draudimo sutartį gali būti įtraukta papildomai, draudžiantis įprastuoju kelionių draudimu. Draudimo apsauga COVID–19 ligos atveju galioja tik jei draudimo sutartis sudaryta apdraustajam esant Lietuvos Respublikoje. Norint įtraukti šią riziką, taikomas papildomas mokestis – 9 EUR asmeniui.

Kelionės metu draudimo apsauga galioja, jei grįžtant į Lietuvos Respubliką apdraustasis turi būti saviizoliacijoje arba, grįžtant į Lietuvos Respubliką, apdraustajam neleidžiama įlipti į Vežėjo transporto priemonę dėl jam nustatyto teigiamo COVID–19 testo rezultato. Tokiu atveju apdraustajam bus kompensuotos jo patirtos išlaidos (neviršijančios 75 EUR už naktį ir ne daugiau kaip už 10 naktų) už apgyvendinimą viešbutyje dėl jam privalomos saviizoliacijos. Kelionės į Lietuvos Respubliką išlaidos kompensuojamos kaip nurodyta Taisyklių 34.1 punkte (lėktuvo ekonominis bilietas).

Trumpai:
Draudiminė suma – 1000 EUR (10 nakvynių x 75 EUR saviizoliacijai, 250 EUR grįžimui į Lietuvą)
Kompensuojamos 10 dienų būtinosios saviizoliacijos išlaidos viešbutyje (75 EUR para)
Kompensuojamas bilietų datos keitimas ar naujo bilieto įsigijimas (iki 250 EUR)

Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas (susirgus COVID-19 ar kita liga iki kelionės pradžios)

BTA draudimo bendrovė, siekiant kaip įmanoma labiau apsaugoti keliautojus nuo nepatogumų, iškilusių dėl COVID–19 viruso, suplanuotos kelionės atšaukimo draudimo dėka papildomai saugos jei:

Prieš kelionę apdraustajam ar su juo keliaujančiam šeimos nariui patvirtinta COVID–19 liga, teigiamas testas, darytas ne anksčiau negu 72 val. iki skrydžio datos (šeimos nariai – sutuoktinis/sutuoktinė ar kartu gyvenantys, bendro ūkio siejami, nesusituokę asmenys, nepilnamečiai vaikai/įvaikiai iki 18 metų amžiaus, tėvai).
*Šis draudimas negalioja, jei asmuo, privalo izoliuotis dėl kontakto su sergančiu žmogumi (asmuo privalo izoliuotis, tačiau neserga).
**Jei kartu į kelionę vyksta ne šeimos nariai/ne vienas namų ūkis (pavyzdžiui, draugai), susirgus vienam keliaujančiam asmeniui, kompensaciją už kelionę gauna tik susirgęs asmuo.

Šis draudimas taip pat įtraukia rizikas, kaip:
Staigi, sunki liga/traumos, diagnozuotos/įvykusios iki numatytos kelionės dienos.
Apdraustojo nepilnamečių vaikų/įvaikių sunkus, staigus sveikatos sutrikimas/traumos, kai reikalinga apdraustojo globa.
Apdraustosios nėštumo komplikacijos
Apdraustojo šeimos nario mirtis
Žala apdraustojo turtui
SVARBU. Draudimą galima įsigyti likus ne mažiau nei 10 dienų iki kelionės pradžios datos. Draudimo liudijimo įmoka ~4 % nuo kelionės kainos (maksimali galima draudimo suma asmeniui – 1000 EUR). Besąlyginė išskaita – 10% nuo grąžintinos sumos.

Daugiau informacijos rasite čia: Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas.

Jei norite įsigyti kažkurį iš šių kelionių draudimo pasiūlymų, įtraukiant papildomas rizikas, kreipkitės į mūsų kelionių ekspertus el. paštu labas@makalius.lt.

Naujausią informaciją dėl covid-19 rizikų draudimo galite rasti: https://www.makalius.lt/bta-kelioniu-draudimo-salygos-del-covid-19-rizikos/

Bagažo draudimas

Kelionės metu kelionių organizatoriaus ir jo partnerių atstovai deda visas pastangas turistų daiktų saugumui užtikrinti (transporto priemonės visada užrakinamos, jose dažniausiai lieka vairuotojas, stovėjimui parenkamos saugios aikštelės ir kt.). Vis dėlto, keliaujant, ypač į pietų šalis, gali pasitaikyti vagysčių net ir iš užrakintų autobusų. Dėl šios priežasties vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti bagažo draudimą, kuris, priklausomai nuo konkrečios draudimo bendrovės siūlomų draudimo sąlygų, gali apimti tokias rizikas kaip daiktų vagystės, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas kelionės metu. Ypatingai rekomenduojame įsigyti šį draudimą, jeigu į kelionę vežatės didesnės vertės daiktus (papuošalus, fotoaparatus ar vaizdo kameras, kompiuterius bei kitą techniką, prabangos prekes ir kit.).

Bagažas

Kiekvienas turistas turi teisę vežtis vieną bagažo vienetą, kuris pažintinės kelionės autobusu metu yra talpinamas į transporto priemonės bagažo skyrių, ir rankinį bagažą, kuris turisto yra pasiimamas į transporto priemonės vidų ir laikomas pagal vežėjo nustatytas taisykles. Ba gažas, kuris yra vežamas transporto priemonės bagažo skyriuje, kelionės į priekį ir atgal metu vairuotojo yra patalpinamas transporto priemonės bagažo skyriuje. Klientas atsiimdamas bagažo vienetą yra atsakingas už tai, kad atsiimtų tik jam priklausantį bagažo vienetą. Rekomenduojame visuomet atsiimant bagažą atidžiai jį apžiūrėti ir atsiimti jį tik įsitikinus, kad jis yra Jūsų. Jei turistas atsiima ne savo bagažo vienetą ir pastebi tai vėliau, prašome kuo greičiau apie tai informuoti kelionės vadovą. Kelionių organizatorius neatsako už tai, jei turistai sumaišo savo bagažo vienetus. Tokiu atveju betarpiškai rūpinamės savo turistais, siekdami padėti grąžinti sumaišytus bagažo vienetus. Už vežamo rankinio bagažo saugumą atsako pats turistas. Visuomet rekomenduojame būti įsigijus bagažo draudimą.

Jūsų bagaže, kuris vežamas transporto priemonės bagažo skyriuje, neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, taip pat vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Kelionių organizatorius ir jo pasitelkti vežimo paslaugas teikiantys tretieji asmenys neatsako už šių daiktų sugadinimą ar dingimą, jei turistas nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža bagaže, kuris yra talpinamas bagažo skyriuje.

Vanduo

Nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti žarnyno negalavimus.

Elektros srovė

Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją vonios kambariuose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje. Todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti „tarpininką“ (adapterį).

Pretenzijos

Jeigu Jūs manote, kad kelionės sutartyje nurodytos paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai, pretenzijos turi būti pareiškiamos kelionės vadovui/atstovui kelionės metu (jam nesiėmus pretenzijų spręsti, turi būti pateikiamos vietoje raštu), nes vietoje galima greičiausiai išspręsti ir pašalinti iškilusius nesklandumus. Jeigu pretenzijos pareiškiamos kelionei pasibaigus, laiko išspręsti problemai jau nebebus. Jeigu kelionės metu nesklandumai neišsprendžiami, pretenzijas galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pareiškimus prašome siųsti el.paštu: labas@makalius.lt

Kelionių organizatorius neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių kelionės metu nebuvo galima išvengti.

Jeigu, kilus teisminiam ginčui, prieš paskelbiant teismo sprendimą, turistas apie skundą ar konfliktą praneša žiniasklaidai, o teismo sprendimas įrodys, kad turisto pretenzijos visiškai arba iš dalies neteisingos, kelionių organizatorius pasilieka teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš turisto piniginės nuostolių kompensacijos.

Apie pamirštus kelionėje daiktus prašome skubiai pranešti iš karto po kelionės. Turistui gali tekti padengti telefono ar kitų paslaugų išlaidas, susijusias su daiktų ieškojimu, nepriklausomai nuo to, ar pavyko surasti dingusius daiktus.

Nuorodos

Prieš išvykstant į kelionę, patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinio turizmo departamento turistams skirtą informaciją interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis „Naudinga informacija“, DUK).

Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt).

Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje
www.urm.lt.

Mūsų rekvizitai

UAB „TravelDeals LT“
Įmonės kodas: 302583106
PVM mokėtojo kodas: LT100005943011
Ukmergės g. 120, LT-08105,
Vilnius, Lietuva

El. paštas: labas@makalius.lt
Tel. Nr.: +370 639 96 444

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.

Prašome užpildyti privalomus laukus!
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
Galite susisiekti el. paštu: labas@makalius.lt